شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر جذب و نگهداشت استعدادهای علمی در دانشگاه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

 هدف این پژوهش، شناسایی و اولویت­بندی عوامل مؤثر بر جذب و نگهداشت اعضای هیئت‌علمی در دانشگاه­هاست. بدین‌منظور عوامل مؤثر بر جذب و نگهداشت اعضای هیئت‌علمی با مبنا قراردادن پژوهش ورهاگن، بومی­سازی و تعیین شدند. در این پژوهش از روش بهترین بدترین برای رتبه­بندی این عوامل استفاده شده است. پرسشنامه طراحی‌شده براساس مدل بهترین بدترین، به اساتید دانشگاه که در حوزه منابع انسانی، سال­ها تدریس و تحقیق نموده­اند، داده شد تا به­صورت جداگانه در ارتباط با "جذب" و سپس "نگهداشت" استعدادهای علمی، نظرات کارشناسی خود را ارائه کنند. جامعه موردمطالعه تحقیق شامل کلیه متقاضیان جذب هیئت‌علمی و اعضای کنونی هیئت‌علمی دانشگاه‌هاست و نمونه اطلاع‌دهنده به‌منظور بومی­سازی مدل مفهومی تحقیق و پاسخ­دهی به پرسشنامه­های اولویت­بندی شامل پنج تن از خبرگان باسابقه و تجربه هستند. درنتیجه می­توان ادعا نمود که نمونه­گیری در تحقیق حاضر به‌صورت قضاوتی و هدف‌مند انجام شده است. نتایج این پژوهش نشان می­دهد به‌منظور موفقیت در جذب استعدادهای علمی، توجه به عوامل برند و شهرت دانشگاه و ارزش و فرهنگ دانشگاه حائز اهمیت است. همچنین به‌منظور موفقیت در نگهداشت استعدادهای علمی موجود، توجه به عوامل ارزش و فرهنگ و جو تدریس و آموزش حائز اهمیت است. توجه دانشگاه­ها به عوامل مهم شناسایی‌شده در این پژوهش می­تواند به جذب بهتر استعدادهای علمی کمک شایانی کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Prioritizing the Effective Factors in the Attraction and Retention of Scientific Talents at Universities

نویسندگان [English]

  • Jahanyar Bamdad Soofi 1
  • Mir Seyed Mohammad Mohsen Emamat 2
1 Department of Industrial Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University
2 Department of Industrial Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University
چکیده [English]

This research is aimed at identifying and prioritize factors affecting attraction and retention of faculty members in universities. Hence, the factors influencing the attraction and retention of faculty members based on Verhaegen’s study were identified and localized. This research is based on best-worst method (BWM) for ranking the factors. The questionnaire, designed according to the best-worst model, was presented to university professors engaged in teaching and investigating in the field of human resource for years, and to comment separately on attraction and retention of scientific talents. The research community includes all applicants and the present faculty members at universities. The informant sample is composed of five matured and experienced professionals in order to localize the conceptual model of research, and to have their comments on priority ranking questionnaires. Hence, it can be claimed that judgmental and purposive sampling method is used for sampling. The results indicated that it is important to pay attention to the factors of brand and university reputation and their values and cultures play important roles in attracting scientific talents. Furthermore, in order to succeed in the retention of the present scientific talents, it is important to pay attention to the values, the culture, and the atmosphere of instruction. Considering the important factors identified in this research can help better attraction of scientific talents for universities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Talent management
  • multicriteria decision making
  • best- worst method (BWM)
  • universities and higher education institutions

اقبال، فرزانه؛ هویدا، رضا؛ سادت، سیدعلی؛ سماواتیان، حسین و یارمحمدیان، محمدحسین (1396)، شناسایی مؤلفه­های مدیریت استعداد اعضای هیئت‌علمی در دانشگاه، مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، 14(2): 136-122.

بامداد صوفی، جهانیار و طاهری، پریسا (1391)، مدیریت منابع انسانی پیشرفته در جوامع صنعتی، تهران: نشر دانشگاه سوره.

سهرابی، روح اله؛ جعفری‌سرشت، داود و میدا‌ن‌دار باسمنجی، فهیمه (1396)، ارائه چهارچوب مدیریت استعداد با رویکرد چابکی منابع انسانی، فصلنامه پژوهش­های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، 9 (2):20-1.

طالقانی، غلام‌رضا؛ امینی، سمیه؛ غفاری، علی و آدوسی، حسین (1392)، بررسی رابطه مدیریت استعداد بر عملکرد اعضای هیئت‌علمی دانشگاه اصفهان، نشریه مدیریت دولتی دانشگاه تهران، شماره 3: 102-83.

طهماسبی، رضا؛ قلی­پور، آرین و جواهری‌زاده، ابراهیم (1391)، مدیریت استعدادها: شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر جذب و نگهداشت استعدادهای علمی، پژوهش­های مدیریت عمومی، سال پنجم شماره 17: 26-5.

مارشال، کاترین و راس­من، گرچن.ب (1377)، روش تحقیق کیفی، ترجمۀ علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی، تهران: نشر دفتر پژوهش­های فرهنگی.

مقیمی، سیدمحمد؛ قلی­پور، آرین و جواهری­زاده، ابراهیم (1393)، شناسایی و رتبه‌بندی شاخص‌های کارکنان کلیدی در راستای مدیریت استعدادهای سازمانی، فصلنامه پژوهش­های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، 6 (3): 191-165.

هسه بایبر، شارلن نگی (1395)، روش­های تحقیق کیفی، ترجمه وجه­الله قربانی­زاده، تهران: نشر بازتاب.

 

Collings, D. G., Scullion, H., & Vaiman, V. (2015). Talent management: Progress and prospects, Human Resource Management Review, 25(3), 233-235.

Dries, N. (2013). The psychology of talent management: A review and research agenda. Human Resource Management Review, 23(4), 272-285.

Ingram, T., & Glod, W. (2016). Talent Management in Healthcare Organizations-Qualitative Research Results. Procedia Economics and Finance, 39, 339-346.

Karatop, B., Kubat, C., & Uygun, Ö. (2015). Talent management in manufacturing system using fuzzy logic approach. Computers & Industrial Engineering, 86, 127-136.

Krishnan, T. N., & Scullion, H. (2017). Talent management and dynamic view of talent in small and medium enterprises. Human Resource Management Review, 27(3), 431-441.

Lavania, D., Sharma, H., & Gupta, N. (2011). Faculty recruitment and retention: A key for managing talent in higher education, International Journal of Enterprise Computing and Business Systems, 1(2), 1-14.

Phillips, D. R., and Roper, K. O. (2009). “A framework for talent management in real estate”. Journal of Corporate Real Estate, 11(1), 7-16.

Rezaei, J. (2015). Best-worst multi-criteria decision-making method. Omega, 53, 49-57.

Sabuncu, K. U., & Karacay, G. (2016). Exploring Professional Competencies for Talent Management in Hospitality and Food Sector in Turkey. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 235, 443-452.

Schiemann, W. A. (2014). “From talent management to talent optimization”. Journal of World Business, 49(2), 281-288.

Tafti, M. M., Tafti, M. M., Mahmoudsalehi, M., Mahmoudsalehi, M., Amiri, M., & Amiri, M. (2017). Critical success factors, challenges and obstacles in talent management. Industrial and Commercial Training, 49(1), 15-21.

Tansley, C. (2011). “What do we mean by the term “talent” in talent management?”. Industrial and commercial training, 43(5), 266-274.

Theron, M., Barkhuizen, N., and du Plessis, Y. (2014). “Managing the academic talent void: Investigating factors in academic turnover and retention in South Africa”. SA Journal of Industrial Psychology, 40(1), 14-pages.

Vaiman, V., Scullion, H., and Collings, D. (2012). “Talent management decision making”. Management Decision, 50(5), 925-941.

Verhaegen, P. (2005). “Academic talent: Quo vadis? Recruitment and retention of faculty in European business schools”. Journal of Management Development, 24(9), 807-818.