ارزیابی بلوغ فرآیندهای مدیریت منابع انسانی بر اساس مدل فیلیپس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران

2 استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و حسابذاری پردیس فارابی دانشگاه تهران

3 استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

نظر به اهمیت روزافزون منابع انسانی به‌عنوان مهم‌ترین دارایی سازمان، ارزیابی و بهبود فرایندهای مدیریت منابع انسانی، امری حیاتی جهت تحقق اهداف سازمان به‌حساب می‌آید. لذا این پژوهش سعی دارد به ارزیابی بلوغ فرایندهای مدیریت منابع انسانی شرکت سازه‌گستر سایپا براساس مدل منابع انسانی فیلیپس و ارائه راهکارهای بهبود بپردازد. پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر نوع روش، یک مطالعه موردی عمل‌محور و توصیفی است. داده‌ها از طریق مصاحبه با خبرگان واحد منابع انسانی و بررسی اسناد سازمان، گردآوری شد. نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها نشان داد میانگین کلی بلوغ فرایندهای مدیریت منابع انسانی سازمان، در سطح دو است. فرایند نظام‌های منابع انسانی و مدیریت داده‌ها با امتیاز پنج، بالاترین امتیاز و فرایندهای توسعه قابلیت سازمانی، مدیریت استعداد و پاداش و قدردانی با امتیاز یک، پایین‌ترین امتیاز را کسب نمودند. همچنین فرایندهای راهبرد منابع انسانی، توسعه کارکنان، ایمنی و بهداشت و ارتباطات داخلی و خارجی موفق به کسب امتیاز سه شدند. فرایندهای کارگزینی و مدیریت عملکرد نیز امتیاز دو را کسب نمودند. درنهایت باتوجه‌به شکاف‌های عملکردی مستخرج از نتایج ارزیابی، پیشنهادهایی برای اجرای پروژه‌های بهبود و صعود به سطح بالاتر به سازمان موردمطالعه ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Maturity of Human Resource Management Processes Based on Philips Model

نویسندگان [English]

  • Milad shams zare 1
  • Reza Tahmasbi 2
  • hamid reza yazdani 3
چکیده [English]

Given the increasing importance of human resources as the most essential asset of the organization, evaluating and improving HRM processes is critical to achieve the goals of organizations. This research is intended to evaluate the maturity of human resources management processes of Saze Gostar of Saipa Company based on Philips human resource model, and provide suggestions for its improvement. This is an applied research containing a descriptive practice-oriented case study. The data was collected through interviews with the experts at HR departments, as well as reviewing the organizational documents. The results of data analysis illustrated that the overall average of maturity of HRM processes in organizations was at level two. The process of HR systems and data management was at the highest level with the score of five, and the processes of organizational development capability, talent management and reward and appreciation reached the lowest level with a score of one. HR processes, staff development, immunity and health, as well as internal and external communications were at level 3. Personnel and performance management processes got a score of two. Considering the functional gaps indicated by evaluation results, the researchers made some suggestions for the implementation of projects for the improvement and promotion of the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • human resource management
  • human resource maturity process
  • Philips model
  • human resource excellence

احمدوند، علی‌محمد؛ تربتی، امیر و پوررضا، ناصر(1390)، طراحی الگوی مفهومی مدیریت عملکرد و تدوین راهبرد با بهره‌گیری از BSCو EFQM، فصلنامة پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، تهران، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، سال چهارم، شمارۀ 1 (شمارۀ پیاپی 11): 55 ـ 86.

آزادی‌خواه ‌سلیمی، مجید (1387). آشنایی با سیستم‌های سنتی و نوین: ارزیابی عملکرد سازمانی، میثاق مدیران، (37): 57 ـ 64.

حقیقی، محمدعلی و رعنایی، حبیب‌الله (1376)، بهره‌وری نیروی انسانی: ارزشیابی عملکرد کارکنان، تهران: ترمه.

دانشور، وحید (1390)، طراحی مدل بومی تعالی منابع انسانی ویژه سازمان‌های وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران (ودجا) (دکتری)، دانشگاه شیراز ، دانشکده مدیریت و اقتصاد.

رضایی، محسن و ابن‌الرسول، اصغر (1383)، کاربرد کارت امتیازی متوازن برای ارزیابی عملکرد، مدیریت فردا، 1(2): 43 ـ 50.

AlShathry, O. (2016), “Business process management: a maturity assessment of Saudi Arabian organizations”, Business Process Management Journal, Vol. 22 No. 3, pp.507-521.

Chen, Y.C. and Wang, Y.J. (2016), “Application and development of the people capability maturity model level of an organization”, Total Quality Management & Business Excellence, pp.1-17.

Chen, Y.C., Hsieh, K.C. and Wu, M.T. (2012), “The Study of Second Level of People Capability Maturity Model on the Industrial Control Industry in Taiwan”. 品質學報, Vol. 19 No. 1, pp.1-20.

Creswell, J. W. (2007). Qualitative Inquiry & Research Design: choosing among five approaches (2nd ed). Thousand Oaks: Sage Publications.

Cronemyr, P. and Danielsson, M. (2013), “Process Management 1-2-3–a maturity model and diagnostics tool”, Total Quality Management & Business Excellence, Vol. 24 No. 7-8, pp.933-944.

Curtis, B., Hefley, W. E. & Miller, S. A. (2002). The People Capability Maturity Model: guidelines for improving the workforce. Boston: Addison-Wesley.

De Bruin, Tonia & Rosemann, Michael (2005) Towards a Business Process Management Maturity Model. In Bartmann, D, Rajola, F, Kallinikos, J, Avison, D, Winter, R, Ein-Dor, P, et al. (Eds.) ECIS 2005 Proceedings of the Thirteenth European Conference on Information Systems, 26-28 May 2005, Germany, Regensburg.

De Bruin, Tonia, Freeze, Ronald, Kaulkarni, Uday, & Rosemann, Michael (2005) Understanding the Main Phases of Developing a Maturity Assessment Model. In Campbell, B, Underwood, J, & Bunker, D (Eds.) Australasian Conference on Information Systems (ACIS), November 30 - December 2 2005, Australia, New South Wales, Sydney.

Dul, J. & Hak, T. (2007). Case Study Methodology in Business Research. Boston, MA: Elsevier.

EFQM & Philips. (2004). Process Survey Tool Guide: A Guide to Using and Applying PSTs. EFQM.

Netland, T. H., & Alfnes, E. (2011). Proposing a quick best practice maturity test for supply chain operations. Measuring Business Excellence, 15(1), 66-76.

Philips Electronics N.V & EFQM (Foundation). (2004). Process Survey Tool for Human Resources Management. EFQM ; Philips.

Poeppelbuss, J., Niehaves, B., Simons, A. and Becker, J. (2011), “Maturity models in information systems research: literature search and analysis”, Communications of the Association for Information Systems, Vol. 29 No. 27, pp.505-532.

Tarhan, A., Turetken, O. and Reijers, H.A. (2016), ”Business process maturity models: a systematic literature review”, Information and Software Technology, Vol. 75, pp.122-134.