طراحی الگوی ارزیابی عملکرد سازمانی بانک انصار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه جامع امام حسن علیه السلام، تهران، ایران

2 استادیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام، تهران، ایران

3 اانشجوی دکتری مدیریت سیستم ها دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی ارزیابی عملکرد سازمانی بانک انصار انجام پذیرفته است. باتوجه‌به ویژگی‌های بانک انصار، یک مدل کارت امتیازی متوازن (BSC) پنج‌بعدی بومی‌شده، توسعه داده شده است تا بانک انصار هم‌زمان بتواند چشم‌انداز خود را جامه عمل پوشانده و به اهداف موردنظر دست یابد. ابعاد کارت امتیازی متوازن توسعه‌یافته شامل ابعاد مالی، رشد و یادگیری، فرایندهای داخلی، پایداری و مشتریان است. اعتبار ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌ها با استفاده از نظرات خبرگان، ضریب لاشه و بار عاملی و پایایی آن با بهره‌گیری از ضریب آلفای کرونباخ بررسی شده است. جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران ارشد و خبرگان بانک انصار به تعداد 175 نفر می‌باشند. برای تحلیل، از آزمون همبستگی فریدمن استفاده شده است. نتایج تحلیل­ها نشان‌دهنده این است که بین پنج بُعدِ ابعاد الگوی ارزیابی، رابطه معنی­دار وجود دارد. نتایج تحلیل­های مبتنی بر آزمون فریدمن نشان داد که بعد مالی در اولویت اول، بعد رشد و یادگیری در اولویت دوم، بعد فرایندهای داخلی در اولویت سوم، بعد پایداری در اولویت چهارم و درنهایت بعد مشتریان در رتبه آخر اولویت‌بندی، قرار گرفت.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Model for Organizational Performance Evaluation of Ansar Bank

نویسندگان [English]

  • siavash nosratpanah 1
  • amir hasirchi 2
  • MOHEBALI dehghani 3
1 cultuer @ sotioal siencr faculty, imam hosein comprehensive imam hosein, tehran, iran
2 maneagement faculty, imam hosein university, tehran. iran
چکیده [English]

This research is aimed at designing a model for organizational performance evaluation of Ansar Bank. Due to the special features of Ansar Bank, a five-dimensional balanced scorecard (BSC) model was developed to enable Ansar Bank to plan its vision and to achieve its goals simultaneously. The aspects of developed balanced scorecard includes financial, growth and learning, internal processes, sustainability, and customers. The validity of the aspects, components and indicators was tested by experts' opinions, Lawshe coefficient and factor load, and its reliability was assessed by Cronbach's alpha coefficient. The statistical population of the research contains all senior executives and experts (175 managers) of Ansar Bank. Friedman's correlation test was employed for data analysis. The results indicated that there is a meaningful relationship between five dimensions of the evaluation aspects of the model. The results of Friedman mthod analysis also showed that financial aspect gained the first priority, growth and learning was in the second position, internal processes was the third priority, sustainability was in the fourth position, and the dimension of customers gained the last priority.

کلیدواژه‌ها [English]

  • performance evaluation
  • balanced scorecard
  • internal processes
  • customers
  • Ansar Bank

احمدوند، علی‌محمد؛ تربتی، امیر و پوررضا، ناصر (1391)، طراحی الگوی مفهومی مدیریت عملکرد و تدوین راهبرد با بهره­گیری از BSC و EFQM، دو فصلنامه پژوهش­های مدیریت منابع انسانی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، سال چهارم، شماره 1: 55-86.

اسعدی، میرمحمد؛ میرغفوری، سیدحبیب‌اله؛ صادقی آرانی، زهرا و خسروانیان، حمیدرضا (1389)، ارزیابی عملکرد بیمارستان‌های دولتی استان یزد با استفاده از ترکیب مدل‌های کارت امتیازی متوازن، تحلیل پوششی داده‌ها و سروکوال، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، دوره 18، شماره 6: 559- 569.

افجه، سیدعلی‌اکبر؛ صالحی صدقیانی، جمشید؛ کشوری، عبدالرحمان و رحمتی، داریوش (1393)، طراحی الگوی ارزیابی عملکرد یگان‌های نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی، سال نهم: 211-232.

بانک انصار (1391)، طرح تحول سه‌ساله بانک انصار، سند راهبردی.

بانک انصار (1394)، گزارش عملکرد سالانه.

شاه‌بندرزاده، حمید (1386)، تدوین مدلی به‌منظور شناسایی و رتبه‌بندی شاخص‌های ارزیابی استراتژیک سیستم بانکی با استفاده از رویکرد جدید به مدل کارت امتیاز متوازن، فرهنگ مدیریت، دوره 5، شماره 16: 5-36.

عالم‌ تبریز، اکبر؛ محمدی، امیرسالار و پیشوایی، میرسامان (1392)، ارزیابی پایداری صنعت معدن با رویکرد کارت امتیازی  متوازن ـ تحلیل سلسله‌مراتبی (BSC -AHP)، فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی، سال یازدهم، شماره 28: 21-40.

عباسی، عباس؛ رعنایی کردشولی، حبیب‌الله و اصغری جهرمی، سمانه (1395)، طراحی الگوی ارزشیابی عملکرد کارکنان بر مبنای مدل‌های ارزیابی عملکرد سازمانی برای سازمان‌های دولتی ایران، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، سال هشتم، شماره 4: 215-235.

مؤتمنی، علی‌رضا؛ جوادزاده، محمد و تیزفهم، مهدی (1389)، ارزیابی عملکرد راهبردی بانک‌ها، نشریه مطالعات مدیریت راهبردی، شماره 1.

 

Atkinson, A.A., Waterhouse, J.H., and Wells, R.B. (1997), "A stakeholder Approach to strategic performance Measurement", Sloan Management Review, Spring, 25-37.

Chai, N. (2009). "Sustainability Performance Evaluation System Government; Abalanced Scorecard Approach Towards Sustainable Development". New York:Springer.

Chen, F.H., Hsu, T.S., & Tzeng, G.H. (2011). A balanced scorecard approach to establish a performance evaluation and relationship model for hot spring hotels based on a hybrid MCDM model combining DEMATEL and ANP, International Journal of Hospitality Management, 908-932.

Cross, K.F. & Lynch, R.L. (1989). The SMART way to define and sustain success, National Productivity Review, 9(1).

Figge, F., Hahn, T., Schaltegger, S., & Wagner, M. (2002). The sustainability balanced scorecard – Linking sustainability management to business strategy, Business Strategy and the Environment, 11(5), 269–284.

Hayes, R. & Abernathy, W. (1980). Managing our way to economic decline, Harvard Business Review, 58, 67-77.

Hsu, C-W, Hu, A.H, Chiou, C-Y. & Chen, T-C. (2011), Using the FDM and ANP to construct a sustainability balanced scorecard for the semiconductor industry, Expert Systems with Applications ,12891-12899.

Jan van Ree, H. (2002). The added value of office accommodation to organizational performance, Journal of Productivity Science, 51(7), 357-363.

Kaplan, R.S. & Norton, D.P. (1992). The Balanced scorecard: Measures that Drive performance, Harvard Business Review, 71-79.

Keegan, D.P., Eiler, R.G., Jones, C.R. (1989). Are your performance measures obsolete, Management Accounting, 45-50.

Krause, O. & Martins, K. (1999). Performance Management, International Conference on Advances in Production Management Systems.

Lamotte, G. & Carter, G. (1999). Are the Renaissance Balanced Scorecard and the EFQM Excellence Model Mutually Exclusive or do They Work Together to Bring Added Value to a Company?, (EFQM Brussels)

Marr, B. & Schiuma, G. (2003). Business performance measurement – past, present and future, Management Decision, 41(8), 680-687.

Medori, D. & Steeple, D. (2000), A Framework for Auditing and Enhancing Performance Measurement Systems. International Journal of Operations and Production Management, 520-533.

Melnyk, S.A., Bititci, U., Platts, K., Tobias, J., & Andersen, B. (2013). Is Performance Measurement and Management Fitfor the Future?, Management Accounting Research.

Rabbani, A., Zamani, M., Yazdani-Chamzini, A, Kazimieras, Z.E. (2014). Proposing a new integrated model based on sustainability balanced scorecard(SBSC) and MCDM approaches by using linguistic variables for the performance evaluation of oil producing companies, Expert Systems With Applications, 7316-7327.

Schneiderman, A.M. (1999). Why Balanced Scorecards fail, Journal of Strategic Performance Measurement, Special Edition 6.

Tangen, S. (2004). Performance measurement: from philosophy to practice, International Journal of Productivity and Performance Management, 53(8),726-737.