طراحی مدل جبران خدمات پزشکان متخصص شاغل در بیمارستان‌های دولتی شهر تهران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش طراحی الگویی برای جبران خدمات پزشکان متخصص در بیمارستان‌های دولتی شهر تهران است. جبران خدمات پزشکان، براساس تئوری‌های انگیزشی و نظریه‌ی هزینه‌ی زندگی و سایر ادبیات مربوط از چهار بُعد «سازمانی»، «اجتماعی»، «مدیریتی» و «روان‌شناختی» مؤلفه‌های اصلی جبران خدمات را مورد سنجش قرار می‌دهد. روش اجرای این پژوهش، توصیفی‌ پیمایشی است و جامعه‌ی آماری آن بیمارستان‌های دولتی شهر تهران می‌باشد. برای گردآوری داده‌ها و سنجش مؤلفه‌های جبران خدمات، پرسش‌نامه‌ای با قابلیت اعتماد 4/91 درصد ساخته ‌شد. به‌منظور اندازه‌گیری روایی آن از معادلات ساختاری استفاده‌ شده ‌است شاخص تناسب مدل حکایت از مناسب بودن مدل اندازه‌گیری مؤلفه‌های جبران خدمات دارد و چارچوب کلی سنجش آن معنادار و قابل پذیرش است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که هر چهار بعد شناسایی‌شده با جبران خدمات پزشکان رابطه‌ای مستقیم و معنادار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Compensation Model for Specialist Physicians Employed in Public Hospitals of Tehran

چکیده [English]

Compensation is one of the most effective strategic tools of human reseource management. This research is intended to design a compensation model for medical specialists in Tehran. Compensation of the medical services of the specialists, according to motivation theory and cost of living and the related literature, four aspects, including 'organizational, social, managerial, and psychological, are considered. The research follows a descriptive - survey method. Public hospitals of Tehran make up the research community. A questionnaire with a reliability of 91.4% was made to collect data. Its validity was tested by structural equations. Indicators of the appropriateness of the model revealed that it is proper for assessing the components of compensation. The general framework of its measurement was significant and acceptable. The results indicated that all four identified aspects have a direct and significant relationship with the compensation of physicians.  positively relevant of compensation. The role of organizational aspects turned out.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Compensation
  • Compensation for senior Physicians
  • Governmental Hospitats