بررسی ارتباط ویژگی‌های روان‌شناختی افراد با ابعاد مدیریت دانش شخصی

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بین ویژگی‌های روان‌شناختی با مدیریت دانش شخصی انجام شده و از همین رو با رویکرد توصیفی و از نوع پیمایشی است. ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامه‌ای شامل 72 سؤال بوده و حجم نمونه‌ی آماری 268 نفر از دانشجویان، کارشناسان و مدیران فعال در زمینه‌ی مدیریت دانش است. داده‌های پژوهش با استفاده از روش‌های آماری و ضریب همبستگی پیرسون تحلیل شد. تحلیل داده‌ها این نتیجه را در برداشت که بین تحصیلات و توانمندی افراد در مدیریت دانش شخصی رابطه‌ی همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. همه‌ی ویژگی‌های شخصیتی به جز عصبیت با مدیریت دانش شخصی رابطه‌ی مثبت و معنا داری دارد و تأثیر منفی و معنادار ویژگی عصبیت نیز با مدیریت دانش شخصی اثبات شد. هم‌چنین یافته‌های پژوهش ارتباط معنادار پنج بعد شخصیتی را با ابعاد چهارگانه مدیریت دانش شخصی ثابت کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Relationship between Psychological Traits of Individuals with Aspects of Personal Knowledge Mana

چکیده [English]

This research is intended to review the relationship between psychological traits and personal knowledge management. A questionnaire containing 72 questions was used to collect data from a research sample of 268 subjects. In addition to developing the concept of personal knowledge management with regard to psychological traits, this research has concluded that there is a significant and positive relationship between education level and the capability of personal knowledge management. It has also indicated that there is an effective relationship between psychological traits and personal knowledge management. Hence, the more the people are bias, the less they are capable in personal knowledge management. On the other hand, the stronger the other traits (extraversion, flexibility, agreeability, and responsiveness) are, the higher the capability in personal knowledge management will be.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personal Knowledge Management؛ Problem Solving؛ Psychological Traits
  • Neo Test