شناسایی عوامل فردی مؤثر بر توانمندسازی کارکنان بیمه سلامت (موردمطالعه: سازمان بیمه سلامت)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

2 استادیار مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی

3 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

چکیده

این پژوهش با هدف شناسایی عوامل فردی مؤثر بر توانمندسازی کارکنان بیمه سلامت در سازمان بیمه سلامت در شهر تهران انجام شد. جامعه آماری این تحقیق تمامی کارکنان صف و ستاد سازمان بیمه سلامت در شهر تهران است که حدود 900 نفرند.  با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی نظام‌مند و با روش پیش رو براساس مبانی نظری و تحقیقات انجام‌شده طراحی و درنهایت به تأیید صاحب‌نظران رسیده و دارای روایی است. پایایی پرسشنامه پژوهش حاضر برای متغیر وابسته (توانمندسازی) با محاسبه آلفای کرونباخ برابر با 89/0 است و آلفای کرونباخ برای متغیرهای مستقل پژوهش پیش رو (عوامل مؤثر) برابر با 97/0 است. برای شناسایی عوامل فردی مؤثر بر توانمندی از روش تحلیل عاملی اکتشافی و برای میزان تأثیر هریک از عوامل شناسایی‌شده بر توانمندی کارکنان از روش رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است. نتایج به‌دست‌آمده از روش تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که هشت عامل: مشارکت، حمایت سازمان، آموزش، توجه به کارکنان، واگذاری مسئولیت، روشن‌بودن اهداف، شفاف‌بودن نقش‌ها و اعطای اختیارات عوامل فردی مؤثر بر توانمندسازی هستند. همچنین براساس نتایج رگرسیون چندمتغیره از بین هشت عامل شناسایی‌شده شش عامل: مشارکت، توجه به کارکنان، واگذاری مسئولیت، روشن‌بودن اهداف، شفاف‌بودن نقش‌ها و اعطای اختیارات بر توانمندسازی کارکنان، تأثیر مثبت دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Factors Affecting Empowerment of Health Insurance Employees (Case study: Health Insurance Organization)

نویسندگان [English]

  • Hamid Soheili 1
  • Habibollah Taherpour Kalantari 2
  • Hussein Fandiz 3
1 PhD candidate of public administration at Islamic Azad University of Qazvin.
2 Assistant professor at Institute for Higher Education and Research of management and planning.
3 Master of educational management
چکیده [English]

This research has been carried out with the purpose of identifying the factors affecting empowerment of the employees of safety insurance in the insurance organizations of Tehran. The statistical population includes all 900 employees at headquarters and staff of the Health Insurance Organization in Tehran. Using the systematic random sampling method and basing on the theoretical foundations and previously conducted researches, the model was designed and was verified by experts. The reliability of the questionnaire for the dependent variable (empowerment), calculated by Cronbach’s alpha, was 0.89. It was 0.97 for the independent variables (effective factors).  Exploratory factor analysis was used for the identification of the individual factors affecting empowerment. For the assessment of the effectiveness of each of the identified factors in the empowerment of the employees, multivariate regression was employed. The results indicated that six factors, from among eight identified factors, including participation, considering employees, giving responsibility to the employees, clear goals, clarity of the roles, and giving authority to the employees, affected empowerment.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • empowerment
  • individual factors affecting empowerment
  • exploratory factor analysis

ایران‌زاده، س. و بابایی هروی، ص. (1389)، شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر در توانمندسازی به روش TOPSIS  فراسوی مدیر 95 ـ 84.

تابلی، حمید و ستوان، علی‌رضا (1394)، بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر توانمندسازی کارکنان در استان کرمان، کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی، شیراز، مرکز توسعه آموزش‌های نوین ایران.

دامن‌پاک، جمشید (1391)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان"شناسایی عوامل مؤثر بر توانمندسازی کارکنان و تأثیر آن بر بهره‌وری کارکنان بانک سپه".

سیدجوادین، سیدرضا؛ حیدری، حامد و شهبازی مرادی، سعید (1388)، بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازی نیروی انسانی در خدمات بررسی موردی در نظام بانکی، نشریه مدیریت دولتی، دوره 1، ش 2.

صالح، سیده‌مهسا؛ زارعی، آیدا و مهردوست، کامران (1395)، اولویت‌بندی عوامل مؤثر در توانمندسازی کارکنان به روش Topsis (مطالعه موردی: بانک سینا در رشت)، اولین کنفرانس ملی مدیریت مهندسی، آستانه اشرفیه، مؤسسه آموزش عالی مهر آستان گیلان.

گنجی، فاطمه؛ کریمی، آیت و خوارزمی رحیم‌آبادی، رحمت‌اله (1395)، شناسایی و ارزیابی عوامل مؤثر بر توانمندسازی روان‌شناختی مطالعه کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهر ماهشهر، چهارمین همایش علمی ـ پژوهشی علوم تربیتی و روان‌شناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران، تهران، انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین.

محمدی، حامد (1388)، عوامل مؤثر در توانمندسازی منابع انسانی تعاون، سال بیستم، ش 204 و 205.

مشبکی، اصغر و مهدی‌زاده، هدایت (1390)، ارزیابی عوامل مؤثر بر توانمندسازی کارکنان درسازمان‌های تولیدی ـ  صنعتی تبریز. سایت جامع مدیریت مدیریار.

منوریان، عباس و نیازی، حمیدرضا (1385)، عوامل مؤثر بر توانمندسازی کارکنان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، سومین کنفرانس توسعه منابع انسانی، تهران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، مؤسسه مطالعات بهره‌وری و منابع انسانی.

یحیی‌پور، محسن (1394)، بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازی نیروی انسانی در صنعت برق (مطالعه موردی: شرکت توزیع برق استان گلستان)، کنفرانس بین‌المللی مدیریت، اقتصاد و سامانه‌های مالی، دبی، شرکت پنداراندیش رهپو.