تحلیل مؤلفه‌های ‌جانشین‌پروری ‌مبتنی‌بر شواهد در بخش خصوصی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه، فیروزکوه، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت دولتی(نویسنده مسئول)، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه، فیروزکوه، ایران

3 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه، فیروزکوه، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تحلیل مؤلفه‌های ‌جانشین‌پروری ‌مبتنی‌بر شواهد در بخش خصوصی ایران صورت پذیرفته است. چارچوب لمپ[1] (بودرو و رامستد[2]) به‌عنوان چارچوب منابع انسانی ‌مبتنی‌بر شواهد در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است. درابتدا، محقق با استفاده از آموزه‌های روش کاری ‌مبتنی‌بر شواهد، مؤلفه‌های ‌جانشین‌پروری ‌مبتنی‌بر شواهد را از منابع اطلاعاتی مختلف شامل ادبیات نظری موضوع، مصاحبه، مقالات مرتبط و مدل‌های ‌جانشین‌پروری ارائه‌شده توسط مؤسسات مشاوره‌ای و آموزشی مانند هی[3] و مرسر[4] استخراج نمود. در بخش بعد، کدها و مؤلفه‌های استخراج‌شده با روش تحلیل محتوا بررسی، با مدل لمپ تطبیق و در مدل جایگذاری شدند. درانتها و پس از طراحی پرسشنامه مقایسات زوجی، نظرات خبرگان منابع انسانی جمع‌آوری و با استفاده از نرم‌افزار Expert Choice ابعاد و مؤلفه‌ها ‌جانشین‌پروری ‌مبتنی‌بر شواهد رتبه‌بندی شدند. نتایج تحقیق نشان داد که بعد "منطق" در فعالیت‌های ‌جانشین‌پروری بیشترین و "تحلیل" کم‌ترین اهمیت و تأثیرگذاری را دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Components of Evidence Based Succession Planning in the Private Sector of Iran

نویسندگان [English]

  • Khashayar Hakimi Niasari 1
  • Tooraj Mojibi 2
  • Ali Mahdizadeh Ashrafi 3
  • Majid Jahanguirfard 3
1 PhD candidate in public administration, the Faculty of Humanities, Azad University of Firoozkooh, Iran.
2 Corresponding author: associate professor the Faculty of Humanities, Azad University of Firoozkooh, Iran.
3 Assistant professor the Faculty of Humanities, Azad University of Firoozkooh, Iran.
چکیده [English]

This study is intended to analyze the components of evidence based succession planning in the Iranian private sector. The LAMP framework (Boudreau and Ramstad) has been used as a framework for evidence based human resource framework in this research. The researchers initially worked on exploring succession planning variables from the related theoretical literature, essays and succession planning models proposed by professional consulting firms like Hay and Mercer. Then, the extracted codes and components derived from content analysis were adapted to LAMP model and were placed in the designed model. Finally, after preparing the pairwise comparison questionnaire, the views of human resource experts were collected and the dimensions and components of succession planning were categorized according to Expert Choice software. The results indicated that the dimension of logic was at the most important place and the dimension of analysis occupied the least important and the least effective position in succession planning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • evidence-based human resource
  • succession planning
  • LAMP framework

ابراهیمی، الهام؛ قلی‌پور، آرین؛ مقیمی، سیدمحمد و قالیباف اصل، حسن (1396)، تحلیل و سنجش ریسک‌های منابع انسانی با به‌کارگیری تکنیک‌های دیمیتل فازی و مشابهت فازی، فصلنامه مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره 15، ش 1، بهار 1396: 22 ـ 1.

دانایی‌فرد، حسن؛ الوانی، سیدمهدی و آذر، عادل (1392)، روش‌شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع، تهران، انتشارات صفار.

رضایی، نسرین و نظری، کامران (1393)، ‌جانشین‌پروری وچالش‌های آن در بخش دولتی، همایش بین‌المللی مدیریت، تهران، مؤسسه سفیران فرهنگی مبین،  1393.

سلاجقه، سنجر؛ خسروپور، مهدیه و نیک‌پور، امین (1391)، مدیریت جانشین‌پروری نیاز امروز در سازمان‌ها، تدبیر، ش 20، زمستان 91: 1 ـ 7.

سلطانی، محمدرضا و سایرین (1396)، طراحی و تبیین الگوی ‌جانشین‌پروری در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه امام حسین(ع)، سال نهم، ش 3، پاییز 1396: 24 ـ 1.

ضیائی، محمدصادق؛ سیدجوادین، سیدرضا، حسینیان، شهامت و فتاحی، مهدی (1393)، عوامل موفقیت برنامه ‌جانشین‌پروری در بخش خصوصی، فصلنامه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، دوره 6، ش 4، زمستان 1393: 767 ـ 747.

طوطیان اصفهانی و سایرین (1398)، بررسی موانع مؤثر بر استقرار نظام ‌جانشین‌پروری، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه امام حسین(ع)، سال یازدهم، ش 1، بهار 1398: 100 ـ 75.

قاسمی، محمد؛ درخشانی، جلال و درخشانی، میثم (1392)، بررسی دشواری‌ها و چالش‌های استقرار برنامه ‌جانشین‌پروری در نظام اداری ایران، اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت، شیراز، مؤسسه بین المللی آموزشی و پژوهشی خوارزمی، 1392.

قلی‌پور، آرین، محمداسماعیلی، ندا و دبیری، افشین (1397)، مدل 34000 منابع انسانی: جایزه 34000، تهران: مهربان نشر.

قلی‌پور، آرین؛ پورعزت، علی‌اصغر و سبک‌رو، مهدی (1390)، کاربست مدل نیرو در برنامه‌ریزی برای جانشین‌پروری، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، دانشگاه جامع امام حسین، سال سوم، ش 1، بهار و تابستان 1390: 119 ـ 1.

قلی‌پور، رحمت‌الله و ‌هاشمی، محمد (1394)، تبیین تأثیر منتورینگ بر ‌جانشین‌پروری، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه امام حسین(ع)، سال هفتم، ش 2، تابستان 1394: 52 ـ 25.

متقی، محمدحسین و بهشتی‌فر، ملیکه (1391)، مدل کانال رهبری در فرایند جانشین‌پروری، تدبیر، ش 211، آذر 88: 24 ـ 2.

مرادی شیرازی، سیدعباس و خراسانی، علی‌رضا (1391)، جانشین‌پروری رویکردی برنده ـ برنده برای سازمان‌ها، ماهنامه کنترل کیفیت، ش 53، 1391.

موغلی، علی‌رضا و یداللهی، سحر (1393)، بررسی تأثیر نظام مدیریت استعداد بر ‌جانشین‌پروری در سازمان‌های دولتی شهر شیراز، سومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت.

هادی‌زاده، اکرم و سلطانی، فرزانه (1390)، تبیین مؤلفه‌های پیاده‌سازی مدیریت ‌جانشین‌پروری در سازمان (مطالعه موردی: حوزه‌های ستادی شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه مستقر در تهران)، فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، سال سوم، ش 10، زمستان 1390.