سناریوهای آینده کرامت منابع انسانی در سازمان (موردمطالعه: ثبت احوال استان تهران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شمال تهران، تهران، ایران

2 دانشیار، دانشکده مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شمال تهران ،تهران ، ایران

3 استاد، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

4 استادیار ،دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

چکیده

کرامت از جمله مفاهیم جدید و تأثیرگذاری است که در حوزه منابع انسانی (به‌خصوص آینده منابع انسانی) مطرح می‌شود، لذا باید سازمان‌ها از هم‌اکنون آن را بررسی و مورد توجه قرار دهند. در تحقیقات حوزه منابع انسانی به‌ندرت به موضوع آینده‌نگاری درخصوص کرامت انسانی و احترام به کارکنان پرداخته شده است. این پژوهش به یافتن عواملی می‌پردازد که می‌توانند باعث تغییرات آینده کرامت منابع انسانی در سازمان شوند. روش پژوهش، اکتشافی ـ تبیینی است و جامعه موردتحقیق، 14 نفر از صاحب‌نظران و خبرگان سازمان هستند. روش نمونه‌گیری نظری (هدف‌مند ـ گلوله برفی) است؛ به‌این‌ترتیب که از ژرفای داده‌های خام با کدگذاری‌های باز، انتخابی و نظری، نتایج نمایان می‌شود. نظریه داده‌بنیاد با کدگذاری نظری، عوامل مؤثر دراین‌خصوص را نمایان نموده و علل و زمینه‌های تغییرات آینده سازمان در حوزه کرامت منابع انسانی را استخراج می‌نماید. با یافتن این عوامل می‌توان سناریوهای مختلفی برای آینده کرامت منابع انسانی سازمان متصور شد. مدیران و کارکنان با استفاده از این سناریوها می‌توانند آینده کرامت منابع انسانی سازمان را به‌گونه‌ای‌که به نفع سازمان و کارکنان است، اجرا نمایند، تا هم سازمان به نتایج موردنظر برسد و هم کارکنان دارای احترام، عزت و کرامت باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Future Scenarios for Human Resource Dignity in Organizations (Case Study: Civil Registry Office of Tehran Province)

نویسندگان [English]

  • Babak Jowkar 1
  • Zahra Alipour Darvish 2
  • Naser Mirsepasi 3
  • Hamidreza Yazdani 4
1 PhD candidate at the Faculty of Management, Azad University of North Tehran, Iran.
2 Associate professor of the Faculty of Management, Azad University of North Tehran, Iran
3 Full professor at Faculty of Management, Azad University, Sciences and Researches Unit.
4 Assistant professor at Management and accounting, Farabi Campus of Tehran University.
چکیده [English]

Dignity is a new and influential concept in the field of human resource, especially in the future of human resources, and organizations are supposed to pay great attention to it from now on. Human resource researches have scarcely focused on the futurology of human dignity and the respect for employees. This research is intended to identify the factors causing future changes in the dignity of human resources in the organization. This is an exploratory-explanatory research whose population includes 14 experts and the experts of the organization. Theoretical purposive snowball sampling method is used for selecting the sample.  In this way, the results are derived from the profound raw data through open, selective and theoretical coding. The grounded theory makes it possible to discover effective factors by coding and displays the causes and contexts of future changes in the organization in the field of human resource dignity. Identification of these factors makes it possible to think of different scenarios for the future of human resource dignity. Managers and employees can make use of these scenarios to construct the future of human resource dignity in a such way that it can benefit both the organization and the employees, so that organizations reach to the desired outcome and employees benefit from respect, self-esteem and dignity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Future
  • human resource
  • dignity
  • Grounded Theory
  • Scenario

افخمی، ح. و همکاران (1393)، تدوین شاخص‌های کرامت انسانی در سازمان (باتأکیدبر نگرش اسلامی)، دوفصلنامه بهار و تابستان مدیریت در دانشگاه اسلامی، سال سوم: 1 ـ 15.

افضلی، م. (1389)، کرامت انسانی و اتانازی ازمنظر اخلاق اسلامی، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران ش 87: 83 ـ 95.

سیاح مفضلی، ا.؛ جهانگیری، ک. و عیوضی، م. (1394)، تحلیل روند تکاملی الگوهای آینده‌نگاری جهان، فصلنامه پاییز آینده‌پژوهی مدیریت ش 104: 10 ـ 12.

سیدی‌نیا، س. (1387)، کرامت انسانی و اقتصاد، فصلنامه علمی ـ پژوهشی اقتصاد اسلامی، شماره 29: 111 ـ 141.

شکوری، ش. و بنیادی نائینی، ع. (1394)، سناریوپردازی آینده صنعت نرم‌افزارهای کاربردی در ایران با رویکرد آینده‌پژوهی، فصلنامه زمستان مدیریت توسعه فناوری: 111 ـ 119.

صادق‌پور، ط. (1386)، کرامت انسانی در قرآن، مجله بینات شماره 53: 51 ـ 67.

عابدی جعفری، ح.؛ سلمانی، د. و رادمند، م. (1389)، بررسی نیازهای منابع انسانی برنامه پنجم توسعه با رویکرد آینده‌پژوهی، فصلنامه (پاییز) راهبرد 348.

گل‌پرور، م. (1393)، نقش تعاملی ابعاد عدالت سازمانی ادراک‌شده بر رفتارهای تلافی‌جویانه، دوفصلنامه بهار و تابستان علمی ـ  پژوهشی شناخت اجتماعی، سال سوم ش1: 74  ـ 75.

معمارزاده طهران، غ.؛ موسی‌خانی، م.؛ الوانی، س. و فلسفی، ع. (1394)، ارائه الگوی کرامت منابع انسانی کارکنان در سازمان‌های دولتی ایران، فصلنامه زمستان مدیریت نظامی ش 60: 35 ـ 38.

مهدی‌زاده، م. و  توکل، م. (1388)، مطالعات علم و فناوری: مروری بر جامعه‌شناسی فناوری، دوفصلنامه برنامه و بودجه ش 105: 85 ـ 120.

میرسپاسی، ن.؛ معمارزاده طهران، غ.؛ نجف‌بیگی، م. و علیزاده، م. (1392)، معرفی الگوی ارزشی سازمان‌های دولتی ایران، فصلنامه بهار مدیریت سازمان‌های دولتی، 53 ـ 70.

مینو، ف.؛ شاهوردی، ت. و چاوشی، س. (1396)، ارائه چارچوب فرایندی شناسایی عدم‌قطعیت‌ها و پیشران‌ها (مورد مطالعه: نفت و انرژی)، فصلنامه آینده‌پژوهی مدیریت، 60.

یاراحمدزهی، م. و سیدزاده، س. (1392)، شناسائی عوامل کلیدی مؤثر بر آینده منابع انسانی در سازمان‌های دولتی، دومین همایش ملی آینده‌پژوهی، ش 2.