طراحی الگوی توسعه راه‌حل‌یابی حقوقی منابع انسانی قضایی؛ پژوهشی آمیخته DOR:20.1001.1.82548002.1399.12.1.1.8

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار مدیریت منابع انسانی، گروه مدیریت، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

4 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشگاه تهران (پردیس البرز)، تهران، ایران

چکیده

هدف مقاله حاضر، طراحی الگوی توسعه راه‌حل‌یابی حقوقی منابع انسانی قضایی است. روش تحقیق از نوع ترکیبیِ اکتشافی (ابتدا کیفی و سپس کمی) می­باشد. در تحقیق کیفی، روش مطالعه کتابخانه­ای، روش مصاحبه با 17 نفر خبره قضایی و دانشگاهی (انتخاب با روش قضاوتی) و نیز روش دلفی با 15 نفر عضو اجرا شده است. داده­های حاصل از ادبیات تحقیق و مصاحبه با روش کدگذاری و داده­های حاصل از اجرای راندهای سه­گانه پنل دلفی با روش آزمون آماری توافق­سنجی کندال تحلیل شده است. در تحقیق کمی روش پیمایش و با هدف آزمون مدل تحقیق اجرا شده است. از 956 نفر جامعه آماری تعداد 276 نفر نمونه با روش تعداد استاندارد در الگوی معادلات ساختاری انتخاب شده است. داده­ها با روش تحلیل عاملی تأییدی مبتنی‌بر الگوی معادلات ساختاری تحلیل شده است. نتیجه تحقیق الگوی توسعه راه‌حل‌یابی حقوقی منابع انسانی قضایی می­باشد که دارای 15 مؤلفه و درقالب چهار بعد: بسترساز، محتوایی، فرایندی و نتیجه­ای است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Model for the Development of Legal Solutions for Judicial Human Resources; Mix Method Research

نویسندگان [English]

  • Seyed Reza Seyed Javadin 1
  • fereshteh amin 2
  • Mohamad Taban 3
  • Rasool Rasaeefard 4
1 Full professor of human resource management, Faculty of Management, University of Tehran, Iran
2 Assistant professor of human resource management, Faculty of Management, University of Tehran, Iran
3 Assistant professor of human resource management, Faculty of Management, University of Ilam
4 Corresponding author: PhD candidate of human resource management, University of Tehran, Alborz Complex, Iran
چکیده [English]

This research is aimed at designing a model for the development of legal solutions for judicial human resources. This a mixed research (following qualitative method first, and then, quantitative method). In the qualitative phase, following library study method, interviews with 17 legal experienced judicial and academic specialists, selected by judgment method, along with Delphi Panel method (in 3 rounds) were conducted. Data from the research literature and interviews, which were coded, and the data from Delphi panel triple run method using Kendall's statistical test of agreement were analyzed. Survey method was used to test the acquired model in the quantitative phase of the research. From a number of 976 statistical population, 256 were selected as the sample with standard number method in structural equation model. The data were analyzed using confirmatory factor analysis based on the structural equation model. The research resulted in a model of developing legal solutions for judicial human resource including 91 components derived from grounding, contextual, procedural, and outcome dimensions. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • judicial issues
  • legal solutions
  • developing judicial human resource
  • mixed method
الشریف، مهدی (1396)، سهم اشراق و استدلال در فرایند دادرسی، مجله مطالعات حقوقی، دانشگاه شیراز،  سال 9، شماره 1: 29 ـ 1.
الشریف، محمدمهدی (1386)، صورت‌گرایی در استدلال حقوقی،  فصلنامه حقوق، تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، سال 37، شماره 2.
باتمانی، محمدامین؛ باباشاهی، جبار و یزدانی، حمیدرضا (1398)، فهم حرفه­ای‌سازی حوزه مدیریت منابع انسانی، فصلنامۀ پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، سال 11، شماره 2 (پیاپی 36): 100 ـ 75.
برزگر، عبدالرضا  و رحمانی، تهمینه (1393)، تحلیل آثار ناشی از بحران تفکر حقوقی در جامعه وکالتی ایران، اولین همایش ملی وکالت، اخلاق، فقه و حقوق.
برمن، هارولد (1389)، استدلال حقوقی، ترجمه مسعود حبیبی مظاهری، ماهنامه کانون، پژوهشگاه علوم انسانی.
تروپر، میشل (1385)، فلسفه علم حقوق؛ ترجمه مجتبی واعظی، نشریه حقوق اساسی، سال چهارم، شماره 6 و 7: 416 ـ 401.
تونکه‌نژاد، ماندنی و  داوری، علی (1388)، توسعه منابع انسانی با رویکرد جامعه‌شناختی سازمان، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، سال 1، شماره 3: 80 ـ 50.
حجازی، الهه؛ سرمد، زهره و بازرگان، عباس (1381)، روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، تهران، انتشارات: آگاه.
سلطانی، محمدرضا و سلیمان­تبار، مصطفی (1394)، بررسی عوامل مؤثر بر توسعه منابع انسانی با رویکرد نهادی، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، سال 7، شماره 3: 78 ـ 51.
شریفی، مهدی (1394)، شیوه تفسیر غایت‌گرا، فصلنامه قضاوت، دوره 15، شماره 84: 108- 91.
شیبم، پرلمان (1388)،  استدلال قضایی و منطق حقوقی، برگردان، حسن حبیبی، مجله دادنامه، شماره 1.
صادق‌منش، جعفر و فرخی­نیا، علی (1391)، مبنا، روش و جایگاه استدلال قضایی، مجله حقوقی دادگستری، شماره  79.
قوه قضاییه (1396)، تأثیر ویژگی‌های شخصیتی در افزایش کارآیی دستگاه قضایی، مجله پیام آموزش قضایی، معاونت منابع انسانی قوه قضاییه، شماره 2: 27 ـ 24.
کاتوزیان، ناصر (1386)، فلسفه علم حقوق، جلد 1 و 2، تهران: شرکت سهامی انتشار.
کاتوزیان، ناصر (1389)، مقدمه علم حقوق، تهران: شرکت سهامی انتشار.
کیوانفر، شهرام (1384)، پراگماتیزم حقوقی، مجله تحقیقات حقوقی: 167-146.
منصورنژاد، محمد (1385)، فلسفه حقوق در دو معنا، مجله حقوقی عدالت آرا، شماره 2 و 3.