تبیین ابعاد و مؤلفه‌های توسعه راهبردی مدیریت منابع انسانی (مورد مطالعه: سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشجوی دکتری علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

2 استادیار علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

3 استادیار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

چکیده

این پژوهش با هدف شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های توسعه راهبردی مدیریت منابع انسانی[1] در سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و درراستای ارتقای وضع موجود انجام شده است. پژوهش حاضر، ‌ازنظر هدف، کاربردی؛ ‌ازنظر نوع داده‌ها، کیفی و ‌ازنظر شیوه پژوهش، تحلیل محتواست. مشارکت‌کنندگان در این پژوهش براساس قاعده و اصل اشباع نظری شامل 15 نفر از افراد صاحب‌نظر و خبرگان دردسترس در حوزه توسعه راهبردی مدیریت منابع انسانی در سازمان صداوسیما بودند که با روش نمونه‌گیری هدف‌مند و نظری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها مصاحبه نیمه‌ساخت‌مند است. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارMAXQDA ، در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی، تجزیه‌وتحلیل شد. اعتبار داده‌ها با استفاده از روش تأییدپذیری توسط مشارکت‌کنندگان صورت پذیرفت. براساس یافته‌های پژوهش، ابعاد و مؤلفه‌های توسعه راهبردی مدیریت منابع انسانی در سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در پنج بعد شامل: بعد توسعه راهبردی منابع انسانی، بعد شرایط علّی، بعد شرایط زمینه‌ای، بعد عوامل مداخله‌گر و بعد پیامدها و نتایج، شناسایی شد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Explanation of the Dimensions and Components of Strategic Development of Human Resources Management in the IRIB: A Grounded Theory Research

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Miri Qamsari 1
  • Sedighe Babran 2
  • Ahmad Saeedi 3
1 Corresponding author: PhD candidate of social relations sciences. Islamic Azad University of Eastern Tehran
2 Assistant professor of social relations sciences. Islamic Azad University of Central Tehran
3 Assistant professor of the Institution for Research and Higher Education Planning
چکیده [English]

This research is intended to identify the dimensions and factors affecting the components of strategic development of human resource management in the Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) in order to improve the present situation. This study is an applied one in terms purpose which follows content analysis through collecting qualitative data. On the basis of the theory and principles of theoretical saturation, the participants in this study include 10 available experts in the field of strategic development of human resource management in IRIB, selected by purposeful and theoretical sampling. The data collection tool contains a semi-structured interview. The data were analyzed using MAXQDA software in three stages of open, axial, and selective coding. The data were validated by the verification method by the contributors. The findings indicated that the dimensions and factors affecting the strategic development of human resource management in the Islamic Republic of Iran Broadcasting Organization contained five categories including strategic development of human resource, causal state, contextual state, intervening factors, outcomes and results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • strategic development
  • human resource management
  • IRIB

امیرکبیری، ع . (1381)، «مدیریت استراتژیک»، چاپ دوم. تهران: نشر نگاه دانش.

باتمانی، م.؛ باباشاهی، ج. و یزدانی، ح. (1398)، فهم حرفه‌ای‌سازی حوزه مدیریت منابع انسانی، پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 2(36):100 ـ 75.

جعفری، ح. (1393)، «تدوین راهبرد تولید محتوای مردمی و سازمانی در فضای مجازی باتأکیدبر صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران». پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران.

رجبی فرجاد، ح. و مطیعیان نجار، م. (1397)، تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی با ملاحظه نقش میانجی اقدامات راهبردی مدیریت منابع انسانی، پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، سال دهم، 3(33): 214 ـ 191.

روشندل اربطانی، ط.؛ سیدجوادین، س،ر. ؛ سعدی‌پور، ا. و شریفی، س، م. (1391)، نقش توسعه منابع انسانی در شهرت رسانه‌ای و خلق سرمایه شهرتی، فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، سال بیستم، ش 2(74): 43 ـ 69.

سیدجوادین، س،ر. (1398)، اصول انسان‌شناختی مدیریت منابع انسانی اسلامی، مدیریت منابع در نیروی انتظامی،  ش 25: 1 ـ 30.

شرفی، و.؛ ملکی مینباش رزگاه، م.؛ زارعی، ع. و فیض، د. (1396)، نقش کارکردهای مدیریت منابع انسانی بر اکوسیستم بازاریابی بین‌المللی، پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، سال نهم، ش 3 (29): 148 ـ 125.

فرهنگی، ع. و ببران، ص. (1393)، مدیریت رسانه، تهران: دفتر مطالعات و برنامه­ریزی رسانه­ها.

قلی­پور، آ. (1390)، جامعه‌شناسی سازمان­ها: رویکرد جامعه‌شناختی به سازمان و مدیریت، تهران: انتشارات سمت.

کریمی‌خواه، ج. (1391)، نقش فرهنگ سازمانی، سبک رهبری و کارکردهای منابع انسانی در توسعه مدیریت دانش مطالعه موردی (معاونت توسعه و فناوری رسانه سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.

موسوی، س،م. (1391)، الگوی توسعه سرمایه انسانی (مورد مطالعه: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران)، رساله دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی.

موسویان، س،م. (1389)، طراحی الگوی توانمندسازی منابع انسانی در رسانه ملی»، پژوهش­های ارتباطی، سال هجدهم، ش 1(65): 93 ـ 114.

میرسپاسی، ن. (1394)، بررسی رابطه بین تعهد سازمانی با سبک‌های مدیریت تضاد کارکنان، توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، ش 36: 75 تا 94.