ارائه مدلی برای شناسایی شاخص‌های سرمایه انسانی در یک دانشگاه نظامی با رویکرد ترکیبی ISM ـ ANP DOR:20.1001.1.82548002.1399.12.1.2.9

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت آموزش عالی، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری،، دانشکده مدیریت، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 استادیار مدیریت، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، دانشکده مدیریت، تهران، ایران

4 دکتری مدیریت، مدرس دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، تهران، ایران

چکیده

در دهه اخیر، مدیریت سازمان‌ها دریافته است که سرمایه انسانی، بیشترین اهمیت را در دستیابی به مزیت رقابتی پایدار و بهره‌وری دارد. دراین‌راستا، هدف این پژوهش، مدل‌سازی شاخص‌های تأثیرگذار و مهم‌ سرمایه انسانی در یک دانشگاه نظامی به‌منظور افزایش اثربخشی و کارایی و همچنین ارائه پیشنهاده‌های کاربردی است. داده‌های موردنیاز از 15 نفر خبرگان یک دانشگاه نظامی به‎‌وسیله پرسشنامه‌ جمع‌آوری و با استفاده از نرم‌افزاری‌های MATLAB  و  SUPER DECISIONS تجزیه‌تحلیل شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که در بخش ارزیابی به روش ISM-ANP  شاخص‌ آموزش مستمر به‌عنوان علت علت‌ها و تأثیرگذارترین و بعد از آن تحصیلات دانشگاهی، دانش حرفه‌ای، تجربه کاری و خلاقیت فردی به‌عنوان متغیرهای تأثیرگذار و بااهمیت شناسایی شدند. دراین‌راستا، به دانشگاه موردمطالعه پیشنهاد می‌شود که به تدوین برنامه‌های متنوع آموزشی مستمر، فعالیت‌های یادگیری رسمی و غیررسمی و استقرار نظام مدیریت دانش بین کارکنان خود اقدام کند و درنهایت، فرهنگ مناسبی را که پذیرای ایده‌های جدید و نظرات متنوع در دانشگاه است، پیاده‌سازی و اجرا نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Model for Identifying the Indicators of Human Capital at a Military University through ISM-ANP Mixed Approach

نویسندگان [English]

  • Dariush Mehri 1
  • reza zamani 2
  • Abdullah Vosoughi 3
  • Hossein Namdar 4
1 Assistant Professor of Higher Education Management, Sattari Aerial University of Science and Technology, Faculty of Management, Tehran, Iran
2 Corresponding author: PhD of accounting, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 Assistant professor of management, Sattari Aerial University of Science and Technology, Faculty of Management, Tehran, Iran
4 PhD of management, Lecturer, Sattari Aerial University of Science and Technology,, Tehran, Iran
چکیده [English]

Managers of organizations have realized in the last decade that human capital is of utmost importance for achieving sustainable competitive advantage and productivity. Hence, this study is aimed at designing a model for presenting effective and significant human capital indicators in a military university for increasing effectiveness and efficiency and offering practical suggestions. The required data were collected from 15 experts of a military university through a questionnaire. The data were analyzed using MATLAB and SUPER DECISIONS software. The results of ISM-ANP evaluation indicated that the indicator of constant education was identified as the most important factor, while professional knowledge, work experience and personal creativity occupied the significant positions. Consequently, the university under study is recommended to hold a variety of constant education programs, formal and informal learning activities, and to establish a knowledge management system among the employees. It is also suggested that the university develops and implements an appropriate culture capable of embracing new and diverse ideas regarding the issue.

کلیدواژه‌ها [English]

  • human Capital
  • competency
  • constant education
  • personal creativity
  • work experience
امامی میبدی، احمدعلی؛ رحیمیان، حمید؛ عباس‌پور، عباس و غیاثی‌ندوشن، سعید (1398)، طراحی الگوی شایستگی‌های رهبری در دانشگاه‌های دولتی شهر ایران، پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 2(36): 75-100.
باتمانی، محمدامین؛ باباشاهی، جبار و یزدانی، حمیدرضا (؟؟؟؟؟)، فهم حرفه‌ای‌سازی حوزه مدیریت منابع انسانی، پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 11(2): 75 ـ 100.
بیگی، ت. و فطرس، م. (1388)، اندازه‌گیری میزان تأثیر سرمایه انسانی بر عملکرد سازمانی صنعت ب