فهم حرفه‌ای‌سازی حوزه‌ی مدیریت منابع انسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دولتی-دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کنگاور-کنگاور، کرمانشاه، ایران

2 استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

چکیده

حرفه‌ای‌سازی، مفهومی کلیدی است. گسترش نقش راهبردی منابع انسانی متخصصان منابع انسانی را به‌سمت حرفه‌ای‌سازی در حوزه‌ مدیریت منابع انسانی سوق داده است. هدف از پژوهش حاضر، طراحی چارچوب مفهومی حرفه‌ای‌سازی حوزه‌ مدیریت منابع انسانی است. برای دستیابی به این هدف از رویکرد نظریه‌ داده‌بنیاد استفاده شد؛ با استفاده از این رویکرد پدیده اصلی، شرایط علّی، شرایط مداخله‌گر، شرایط بستر، راهبردها و پیامدهای ناشی از این راهبردها شناسایی شد. از مصاحبه­های عمیق نیمه‌ساختاریافته به‌عنوان ابزار گردآوری اطلاعات استفاده شد. مشارکت‌کنندگان در مصاحبه‌های پژوهش کنونی 15 نفر از مدیران و کارشناسان منابع انسانی، اساتید و پژوهشگران حوزه منابع انسانی و دست‌اندرکاران منابع انسانی بودند. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها طی3 مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام گرفت. با تجزیه‌وتحلیل داده‌های مصاحبه در پژوهش حاضر چارچوب مفهومی حرفه‌ای‌سازی حوزه مدیریت منابع انسانی استخراج شد. نتایج این پژوهش و روش‌شناسی کاربردی آن می‌تواند به‌عنوان مبنایی جهت تحلیل حرفه‌ای‌سازی در حوزه مدیریت منابع انسانی سازمان‌های دولتی مورد استفاده قرار گیرد. درپایان، براساس یافته‌های پژوهش، پیشنهادهای لازم ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conceptualization of Professionalization of Human Resource Management

نویسندگان [English]

  • Mohammad amin Batmani 1
  • jabbar Babashahi 2
  • Hamidreza Yazdani 2
1 Public Administration, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, kangavar Branch, kangavar, kermanshah, iran.
2 Associate Professor, Farabi Campus, University of Tehran, Qom, Iran
چکیده [English]

Professionalization is a key concept. The extension of the strategic human resource has led human resource specialists to professionalize human resource management. This research is intended to design a conceptual framework for the professional development of human resource management. In order to achieve this goal, the grounded theory was used. Having employed this approach, the researchers identified causative conditions, interventional conditions, contextual conditions, the strategies and consequences of these strategies. Semi-structured interviews were used for data collection. The participants in the research interviews included 15 human resource managers and experts, human resources lecturers and researchers, and human resource officials. The analysis of the data was performed in three stages of open coding, axial coding and selective coding. Having analyzed the data, the researchers were able to design the conceptual framework of HRM. The results of this research and its applied methodology can be used as a basis for the analysis of professionalization in the field of human resource management in governmental organizations. Finally, based on research findings, some suggestions are presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Professionalism
  • Professionalization
  • Grounded Theory
  • Governmental Organization
اسکات، دبلیو. ریچارد (1387)، سازمان‌ها: سیستم‌های عقلایی، طبیعی و باز، ترجمه حسن میرزائی اهرنجانی، تهران: سمت.
امیریان، محمد (1395)، بررسی رابطه ابعاد حرفه‌گرایی منابع انسانی و عمکرد سازمان (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه.
باتمانی، محمدامین (1397)، طراحی چارچوب مفهومی حرفه‌ای‌گرایی در حوزه مدیریت منابع انسانی، رساله دکتری چاپ‌نشده، دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی دانشگاه تهران.
بازرگان، عباس (1378)، مقدمه‌ای بر روش‌های تحقیق کیفی و آمیخته: رویکردهای متداول در علوم رفتاری،نشر دیدار.
حسامی، سمیه (1395)، واکاوی بحران مشروعیّت مدیریت منابع انسانی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی دانشگاه تهران.
خاکی، غلامرضا (۱۳۷۸)، روش تحقیق با رویکردی به پایان‌نامه‌نویسی، وزارت فرهنگ و آموزش عالی.
ـــــــــــــــــــ (1392)، بررسی مسائل جاری سازمان و مدیریت، تهران: فوژان.
ـــــــــــــــــــ  (1394)، مدیریت اخلاق حرفه‌ای به شیوه جوانمردان، تهران: فوژان.
خواستار، حمزه (1387)، بررسی عوامل مؤثر بر خودکارآمدی ملّی در زمینه علم و فناوری برای تحقق اهداف چشم­انداز، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
خواستار، حمزه (1393)، طراحی مدل خط‌مشی‌گذاری برای تأمین امنیت فضای تبادل اطلاعات. رساله دکتری. دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
دانایی‌فرد، حسن، الوانی، سیدمهدی و آذر، عادل (۱۳۸۸)، روش‌شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع، تهران:  نشر اشراقی.
دانایی‌فرد، حسن؛ خیرگو، منصور؛ آذر، عادل و فانی، علی‌اصغر (1391)، فهم انتقال خط‌مشی اصلاحات اداری در ایران: پژوهشی برمبنای راهبرد داده بنیاد، مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره دهم، شماره دوم: 5- 28.
سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه (1383)، روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، تهران:نشر آگاه.
صادقی مقدم، م. ر. (۱۳۹۱)، طراحی و تبیین الگوی هماهنگی زنجیره تأمین در سطح شبکه تأمین خودروسازی (مطالعه موردی: ایران‌خودرو). رساله دکتری دانشگاه تهران.
طهماسبی، رضا (1390)، درآمدی بر نظریه‌های مدیریت دولتی، تهران: سمت.
طهماسبی، رضا؛ میرزمانی، اعظم و برومند، مجتبی (1397)، ارائه چهارچوب مدیریت منابع انسانی سازمان دوسوتوان، فصلنامه پژوهش‌هایمدیریتمنابعانسانیدانشگاهجامعامامحسین (ع)،سال چهارم، شماره 4: 75-100.
عبدصبور، فریدون و شاه‌حمزه‌ای، مهدیه (1391)، بررسیواولویت‌بندی حرفه‌ای‌گرایی مدیریت منابع انسانی درصنعت برق ایران،بیست و سومین مین کنفرانس بین‌المللی برق.
کوشازاده، علی (1393)، تبیین شکاف نظر ـ عمل در اقدامات مدیریت منابع انسانی: راهبرد نظریه داده بنیاد، رساله دکتری دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد.
مرتضوی، مهدی و زارع‌پور، فضل‌ا... (1390)، حرفه‌گرایی در مدیریت، مرکز آموزش مدیریت دولتی.
نرگسیان، عباس (1396)، نظریه‌های مدیریت دولتی، تهران: نگاه دانش.
نیکلاس طالب، نسیم (1396)، قوی سیاه: اندیشه‌ورزی پیرامون ریسک، ترجمه محمدابراهیم محجوب، تهران:  آریانا قلم.
هس مر، ال تی. (1382)، اخلاق در مدیریت، ترجمه سیدمحمد اعرابی و داوود ایزدی، دفتر پژوهش­های فرهنگی.
هیوز، آون (1389)، مدیریت دولتی نوین، ترجمه سیدمهدی الوانی، سهراب خلیلی شورینی و غلامرضا معمارزاده طهران، تهران: مروارید.
یزدانی، حمیدرضا (1391)، طراحی و تبیین مدل اندازه‌گیری منابع انسانی در شرکت سایپا: رویکردی آمیخته، رساله دکتری، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
Abbott, A. (1983). Professional ethics. American journal of sociology, 88(5), 855-885.
Abbott, A. (1988). The system of professions: An essay on the division of expert labor. University of Chicago Press.
Anderson, V. (2013). Research Methods in Human Resource Management: Investigating a Business Issue. London: Kogan Page Publishers.
Anthony, P., & Crichton, A. (1969). Industrial relations and the personnel specialists. BT Batsford Limited.
Barker, R. (2010). No, management is not a profession. Harvard business review, 88(7-8), 52-60.
Bing, J. W., Kehrhahn, M., & Short, D. C. (2003). Challenges to the field of human resources development. Advances in Developing Human Resources, 5(3), 342-351.
Blancero, D., Boroski, J., & Dyer, L. (1995). Transforming human resource organizations: a field study of future competency requirements. CAHRS Working Paper Series, 218.
Bohlander, G., & Snell, S. (2007). Managing Human Resources.
Bohlander, G., & Snell, S. (2013). Managing Human Resources.
Boulding, K. E. (1956). General systems theory—the skeleton of science. Management science, 2(3), 197-208.
CIPD, Official website of the Chartered Institute of Personnel and Development. Available at www.cipd.co.uk. Accessed:[19-07-2017].
Cooke, F. L. (2018). Concepts, contexts, and mindsets: Putting human resource management research in perspectives. Human Resource Management Journal, 28(1), 1-13.
Corbin, J., & Strauss, A. (2008). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory. SAGE Publications.
Corley, K. G. (2015). A commentary on “what grounded theory is…”: Engaging a phenomenon from the perspective of those living it. Organizational Research Methods,18(4), 600–605.
Creswell, J. W. (2012). Educational Research. Planning, conducting, and evaluating Quantitative and Qualitative Research (4th ed.). Upper Saddle River, NJ: Merrill Prentice Hall.
DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (Eds.). (1991). The new institutionalism in organizational analysis(Vol. 17, pp. 1-38). Chicago, IL: University of Chicago Press.
Egan, T. M. (2002). Grounded theory research and theory building. Advances in Developing Human Resources, 4(3), 277–295.
Englund, T. (2002). Are professional teachers a good thing?. In Teachers' professional lives (pp. 83-95). Routledge.
Evetts, J. (2006). Short note: the sociology of professional groups: new directions. Current sociology, 54(1), 133-143.
Fanning, B. (2011). Human Resource Management: The road to professionalization in the UK and USA. Unpublished Master’s thesis, Kingston University, London.
Farndale, E., & Brewster, C. (2005). In search of legitimacy: Personnel management associations worldwide. Human Resource Management Journal, 15(3), 33-48.
Fendt, J., & Sachs, W. (2008). Grounded theory method in management research: Users' perspectives. Organizational Research Methods, 11(3), 430–455.
Ferris, G. R., Arthur, M. M., Berkson, H. M., Kaplan, D. M., Harrell-Cook, G., & Frink, D. D. (1998). Toward a social context theory of the human resource managementorganization effectiveness relationship. Human Resource Management Review, 8(3), 235–264.
Fox, C. J. (1992). What do we Mean When we Say"Professionalism?": A Language Usage Analysis for Public Administration. The American Review of Public Administration, 22(1), 1-17.
Freidson, E. (1994). Professionalism reborn: Theory, prophecy, and policy. Chicago: University of Chicago Press.
Glaser, B., & Strauss, A. L. (1967). The discovery of grounded theory. Chicago: Aldine de Gruyter.
Gibb, D. W. (1999). Training Human Resource Champions For The Twenty-First Century. Human Resource Management. 38(2), 119-124.
Glaser, B. G. (1978). Theoretical Sensitivity: Advances in the methodology of grounded theory. Sociology Press.
Golafshani, N. (2003). Understanding reliability and validity in qualitative research. The qualitative report, 8(4), 597-606.
Gold, J., & Bratton, J. (2003). The Dynamics of Professionalization: Whither the HRM Profession. In Critical Management Studies Conference (Vol. 2, No. 3, pp. 17-22).
Greenwood, E. (1957). Attributes of a profession. Social work, 45-55.
Guest, D. E., & Woodrow, C. (2012). Exploring the boundaries of human resource managers’ responsibilities. Journal of business ethics, 111(1), 109-119.
Hallier, J., & Summers, J. (2011). Dilemmas and outcomes of professional identity construction among students of human resource management. Human Resource Management Journal, 21(2), 204-219.
Hargreaves, A., & Goodson, I. (1996). Teachers’ professional lives: Aspirations and actualities. Teachers’ professional lives, (s 1), 27.
Harrison, L. (2015). Professionalism in human resource management: Evolution of a standard. People and Strategy, 38(4), 9.
Hock, D. (1999). Birth of the chaordic age. Berrett-Koehler Publishers.
Hodson, R., & Sullivan, T. A. (2012). The social organization of work. Cengage Learning.
Horn, R. C. (1978). On professions, professionals, and professional ethics. American Institute for Property and Liability Underwriters.
HR Certification Institute. (2015). About HRCI. Retrieved from https://www.hrci.org/about-hrci/overview.
Huselid, M. A. (1995). The impact of human resource management practices on turnover, productivity, and corporate financial performance. Academy of management journal, 38(3), 635-672.
Huselid, M. A., Jackson, S. E., & Schuler, R. S. (1997). Technical and strategic human resourcemanagement effectiveness as determinants of firmperformance. Academy of Management Journal, 40(1), 171–188.
Klass, A. A. (1961). What is a profession?. Canadian Medical Association Journal, 85(12), 698.
Kochan, T. (2007). ‘Social legitimacy of the human resource management profession: a U.S. perspective’, in P. Boxall, J. Purcell and P. Wright (eds). The Oxford Handbook of Human Resource Management. Oxford: Oxford University Press.
kvale, S. (1996). Interviews: an introduction to qualitative research interviewing. Sage Publications.
Larson Sarfatti, M. (1977). The rise of professionalism: A Sociological Analysis. Berkeley.
Lawson, T. E., & Limbrick, V. (1996). Critical competencies and developmental experiences for top HR executives. Human Resource Management, 35(1), 67-85.
Legge, K. (1995). Human Resource Management: rhetoric and reality. Palgrave Macmillan.
Lengnick-Hall, M. L., & Aguinis, H. (2012). What is the value of human resource certification? A multi-level framework for research. Human Resource Management Review, 22(4), 246-257.
Lewin, K. (1946). Force field analysis. The 1973 Annual Handbook for Group Facilitators, 111-13.
Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry (Vol. 75). Sage Publications.
Losey, M. R. (1997). The future HR professional: Competency buttressed by advocacy and ethics. Human Resource Management: Published in Cooperation with the School of Business Administration, The University of Michigan and in alliance with the Society of Human Resources Management, 36(1), 147-150.
Losey, M., Meisinger, S., & Ulrich, D. (Eds.). (2005). The future of human resource management: 64 thought leaders explore the critical HR issues of today and tomorrow. John Wiley & Sons.
Lounsbury, M. (2002). Institutional transformation and status mobility: The professionalization of the field of finance. Academy of Management Journal, 45(1), 255-266.
McCracken, G. (1988). The long interview (Vol. 13). Beverly Hills, CA: Sage Publications.
Magau, M. D., & Roodt, G. (2010). An evaluation of the Human Capital Bridge TM framework. SA Journal of Human Resource Management. 8(1). 1-10.
Maykut, P., & Morehouse, R. (1994). Beginning qualitative research: a philosophic and practical approach. Bristol, PA: Falmer.
Meyer, J. W., & Rowan, B. (1977). Institutionalized organizations: Formal structure as myth and ceremony. American journal of sociology, 83(2), 340-363.
Millerson, G. (1964). The Qualifying Associations: A Study of Professionalization. London: Routledge and Kegan Paul.
Meyer, K. E. (2006). Asian management research needs more self-confidence. Asia Pacific journal of management, 23(2), 119-137.
Mazzola, J. J., Schonfeld, I. S., & Spector, P. E. (2011). What qualitative research has taught us about occupational stress. Stress and Health, 27(2), 93–110.
Mottian, S. D. (2014). Professionalism in nursing: A concept analysis (Doctoral dissertation).
Murphy, C., Klotz, A. C., & Kreiner, G. E. (2017). Blue skies and black boxes: The promise (and practice) of grounded theory in human resource management research. Human Resource Management Review, 27(2), 291-305.
Namazie, P. (2000, April). A preliminary review of factors affecting international joint ventures in Iran. In 27th Annual Conference of Academy of International Business (UK Chapter) Strathclyde University, Glasgow, April.
Parsons, T. (1953). The AGIL model of group functions. Working papers in the theory of action.
Public Service Commission. (2010). Assessment of the state of Human resource management in the public service. Red Flag Design & Marketing Publishers, South Africa.
Ritchie, J. & Lewis, J. (2003). Qualitative research practice: A guide for social science students and researchers. SAGE Publications Ltd.
Romme, G. (2016). The quest for professionalism: The case of management and entrepreneurship. Oxford University Press.
Roulston, K. (2010). Considering quality in qualitative interviewing. Qualitative Research, 10(2), 199-228.
Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2009). Research methods for business students. Pearson education.
 Saunders, M. N. (2011). Research methods for business students (5/e). Pearson Education India.
Schultz, C. M. (2010). HR competencies at a merged higher education institution. SA Journal of Human Resource Management, 8(1), 1-8.
Sciulli, D. (2005). Continental sociology of professions today: Conceptual contributions. Current sociology, 53(6), 915-942.
Scott, W. R. & Davis, G. F. (2015). Organizations and organizing: Rational, natural and open systems perspectives. Routledge: Taylor & Francis.
Shen, J., Messersmith, J. G., & Jiang, K. (2018). Advancing human resource management scholarship through multilevel modeling. The International Journal of Human Resource Management.
Spickard, J. (2005). Useful ideas for doctoral research. Unpublished paper.
Stenbacka, C. (2001). Qualitative research requires quality concepts of its own. Management decision, 39(7), 551-556.
Storey, J., Ulrich, D. & Wright, P. M. (2019). Strategic Human Resource Management: A Research Overview. Routledge Focus. New York: Routledge/Taylor & Francis (In Press).
Strauss, A. L., & Corbin, J. (1990). Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and techniques. Newbury Park, CA: Sage.
Strauss, A. L., & Corbin, J. (2007). Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and techniques. Newbury Park, CA: Sage.
The SHRM office website. [Online]. Available: http://www.shrm.org/2011.
Timperley, S. R., & Osbaldeston, M. D. (1975). The professionalization process: a study of an aspiring occupational organization. The Sociological Review, 23(3), 607-627.
Ulrich, D. (1997). Human resource champions: The new agenda for adding value and delivering results. Boston, MA: Harvard Business School Press.
Ulrich, D. (1998). A new mandate for human resources. Harvard business review, 76, 124-135.
Ulrich, D. and Brockbank, W. (2005). The HR Value Proposition. Harvard Business School Press.
Ulrich, D., & Eichinger, R. W. (1998). Delivering HR with an attitude. HR Magazine, 43(7), 154-159.
Venter, A., & Barkhuizen, N. (2005). Rethinking undergraduate curricula: a Delphi study of the Human Resource Management and Industrial and Organisational Psychology. SA Journal of Industrial Psychology. 31(3), 46-53.
Wilensky, H. (1964). The professionalization of everyone? American Journal of Sociology. 70 (2). 58-137.
Wiley, C. (1995). Reexamining professional certification in human resource management. Human Resource Management, 34(2), 269-289.
Wren, D. A., & Bedeian, A. G. (2017). The evolution of management thought. Wiley.
Wright, C. (2008). Reinventing human resource management: Business partners, internal consultants and the limits to professionalization. Human Relations, 61(8), 1063-1086.