جهت دهی به فرآیندهای منابع انسانی سازمان های دفاعی با رویکرد آینده نگاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 استادیار، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی چگونگی به‌کارگیری آینده‌نگاری درجهت ایجاد معیارهای مؤثر جهت‌دهنده به فرایندهای منابع انسانی به‌منظور افزایش تأثیر فعالیت‌های منابع انسانی در دستیابی به اهداف سازمان‌های دفاعی است. بدین‌منظور، پس از شناسایی جنبه‌های تأثیرگذار آینده‌نگاری بر جهت‌دهی به فرایندهای منابع انسانی سازمان‌های دفاعی، به روش مدل‌سازی سیستمی نرم[1]، چگونگی و میزان اثرگذاری شاخص‌های آینده‌نگاری بر دستیابی به‌ هدف پژوهش به روش مدل‌سازی مسیری ساختاری2 تبیین شد. با به‌کارگیری این روش، مسیر اثرگذاری و اندازه تأثیر شاخص‌های آینده‌نگاری در زمینه‌های احتراز از تهدیدات و بهره‌برداری از فرصت‌ها، دفاع مؤثر در نبردهای نامتقارن، اکتساب فناوری‌های دفاعی موردنیاز، ترکیب تجهیزات دفاعی در طراحی نبردها، توسعه یا چابک‌سازی سایر بخش‌های دفاعی و موقعیت‌های مؤثر تمرکز جنگ‌افزارها بر ایجاد معیار جهت‌دهنده به مدیریت راهبردی فرایندهای منابع انسانی و دستیابی به یکپارچگی میان فرایندهای منابع انسانی با اهداف راهبردی دفاعی، تعیین و الگویی جهت به‌کارگیری ‌هدف‌مند فرایندهای منابع انسانی درراستای تحقق اهداف سازمان‌های دفاعی ارائه شد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Directing Human Resource Processes of Defense Organizations through Foresight Approach

نویسندگان [English]

  • hassan amiri 1
  • saba hedayatifar 1
  • Alireza Moghaddam 2
1 PHD Educator of semnan university
2 associate professor of semnan university
چکیده [English]

This study is aimed at investigating how to apply foresight approach for creating an effective criteria for HR processes for increasing the impact of human resource activities on the achievement of the goals of defense organizations. To this end, having identified the influential aspects of the future-oriented approach in directing human resource processes of defense organizations through soft system modeling, the researchers identified the nature and the extent of the effect of the foresight indicators on the achievement of the research goals by structural route modeling. Using this method, the researchers determined the path and the extent of the impact of foresight indicators of avoiding threats and exploiting opportunities, having effective defense in asymmetric warfare, gaining required defense technologies, combining various defense equipment in the design of battles, developing or making  other defense sectors and concentrating on warfare situations for establishing a benchmark for strategic management of human resources processes, and forming integration between human resource processes and strategic defense objectives, designing a model for the purposeful employment of human resource processes to achieve the goals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foresight
  • directing human resource processes
  • defense organizations
  • structural route modeling
آذر، عادل (1393)، کاربرد تحلیل آماری چندمتغیره در مدیریت، تهران: انتشارات نگاه دانش.
آذر، عادل و غلام‌زاده، رسول (1394)، مدل‌سازی معادلات ساختاری کم‌ترین مربعات جزئی (PLS-SEM تهران:  انتشارات نگاه دانش.
آذر، عادل؛ الوانی، مهدی و دانایی‌فرد، حسن (1387)، روش‌شناسی پژوهش کمی در مدیریت، تهران: انتشارات صفار.
آرمسترانگ، مایکل (1393)، مدیریت راهبردی منابع انسانی: راهنمای عمل، ترجمه سیدمحمد اعرابی و امید مهدیه، تهران: انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی.        
اسلاتر، ریچارد (1386)، نواندیشی برای‌ هزاره نوین، ترجمه مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی راهبردی، تهران: انتشارات مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاع.
بازرگان، عباس (1395)، مقدمه‌ای بر روش‌های تحقیق کیفی و آمیخته، تهران: انتشارات دیدار
باقری، کامران (1380)، ضرورت پیش‌بینی تکنولوژی در تقویت امنیت ملی،‌ همایش ایران در قرن 21، دانشگاه تهران.
براون، ارنست (1387)، ارزیابی و پیش‌بینی فناوری، ترجمه علی‌رضا بوشهری، تهران: انتشارات کرانه علم.
بنیاد توسعه فردا (1384)، روش‌های آینده‌نگاری تکنولوژی، تهران: انتشارات گروه آینده‌اندیشی.
پدرام، محسن (1390)، ارتقای بهره­وری منابع انسانی، نشریه مدیریت امور توسعه سرمایه انسانی بانک ملی ایران، شماره .18
حفظی‌فرد، محمود و اورمزدی، نوشین (1388)، پیوند برنامه‌ریزی راهبردی منابع انسانی با اهداف راهبردی سازمان، فصلنامه مدیریتدولتی، شماره 24: 57-36.
خورشیدی، غلامحسین؛ طبرسا، غلامعلی و خدابخش، عباس (1390)، معماری راهبردی سرمایه انسانی، نشریه مطالعات مدیریت راهبردی ، شماره 1.
روزنهد و مینجرز  (1392)، مدل‌سازی نرم در مدیریت، ترجمه عادل آذر، تهران: انتشارات نگاه دانش.
مرکز آینده‌پژوهی و فناوری دفاعی (1386)، روندهای راهبردی جهانی مؤثر بر دفاع و صنایع‌ هوایی، تهران: انتشارات مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاع.
ملکی‌فر، عقیل (1385)، الفبای آینده‌پژوهی (علم و‌هنر کشف آینده و شکل‌بخشیدن به دنیای مطلوب فردا)، تهران: انتشارات کرانه‌ علم.
منوریان، عباس (1391)، فرایند برنامه‌ریزی راهبردی، فصلنامه مدیریتدولتی، شماره 37.
ولیلیام. اس. لینو (1384)، مفهوم جنگ نسل چهارم، ترجمه محمد شاه‌مرادی، ماهنامه دانشگاه عالی دفاع ملی، شماره 71.  
Armstrong, M (2002),  Human resource management, Personal Management, Vol.22, P.  89-576
Barney, J (2003), Looking inside for competitive advantage, Academy of Management Executive, Vol. 9, p. 49-61
Bontis, N (2005), The knowledge toolbox, European Management Journal, Vol. 17, p. 391-402
Brown, K (2013), Performance metrics for human resource alignment, Information system management, Vol. 20, No. 38, p. 213-296
Checkland, p (2010), Towards a systems based methodology for real world problem,solving, Vol. 3, p. 87-116
Curts, R, Campbell, D (2005), Otology for Command & Control, Intelligent Defense Support Systems, Vol. 2, p. 112-143
Dino, C (2014), Alignment for the creation and development, Human resource management, Vol. 20, No.3, p. 562-577
Daminos, G, Michael, H (2014), HRM in financial series organization, Journal of strategic marketing, Vol. 12, No. 8, p. 126-174
Enders, C (2004), Structural equation modeling, Psychological Bulletin, Vol.8, No. 15, p. 214-231                                                      
Herbert, G, Anthony, T (2011), Assessing human resource practices alignment, Human resource management, Vol. 50, No.1, p.45-64
Lepak, D,  Snell, S (2015), The human resource architecture and development, Academy of Management Review, 2(1), pp. 31-48     
Martin, B, Nightingale, P, Yegros, A  (2012), “Science and technology studies: Exploring the knowledge base”,  Research Policy, Vol. 41, P. 211-264
Nieves, J, Quintana, A (2016), Human resource practices and innovation in the hotel industry: The mediating role of human capital, Tourism and Hospitality Research, pp.212-293 
Purcell, J (2003), The meaning of strategy in human resource management, Thomson Learning, London
Pieter, D (2013), Human Resource Management in the Process of strategy formation, Human Resource Management Review, Vol. 2, P. 299-315   
Reynolds, J (2004), Helping people Learn, Chartered Institute of Personnel and Development, London
Sloman, M (2003), Training in the age of the learner, Chartered Institute of Personnel and Development, London
Schade, U (2005), Towards a higher level of interoperability, Ontology components for command and control systems, Vol.12, No.11, p. 216-274