ارائه الگوی بهره وری کارکنان دانشگاه های نیروهای مسلح با تأکید بر نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده فاوا، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران

2 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشکده علوم و مهندسی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده

هدف تحقیق حاضر، ارائه الگوی بهره­وری کارکنان دانشگاه­های نیروهای مسلح­ باتأکیدبر نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات است که در آن به تأثیر ابزار فاوا ازجمله اتوماسیون اداری، شبکه­های ارتباطی و سامانه­های اطلاعاتی بر متغیرها و مؤلفه­های احصاشده­ بهره­وری نیروی انسانی یکی از دانشگاه­­های نیروهای مسلح کشور شامل حمایت سازمانی، انگیزه، توانایی و دانش، آموزش، مدیریت، ارزشیابی، رضایت شغلی، محیط کاری و شناخت شغل، پرداخته می‌شود. منظور از کارکنان، کلیه استادان و پژوهشگران این دانشگاه‌ها هستند. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش و راهبرد، پیمایشی است. نمونه موردمطالعه این پژوهش شامل 166 نفر از کارکنان دانشگاه موردنظر است که با استفاده از روش تصادفی منظم انتخاب‌ و داده­ها ازطریق روش­های کتابخانه­ای و میدانی گردآوری شده است. برای تجزیه‌وتحلیل داده­ها به روش­ مدل­یابی معادلات ساختاری، از نرم­افزارهای Excel 2013، Spss23 و Smart pls3 استفاده شد. نتایج به‌دست‌آمده حاکی از آن است که فاوا، رابطه مثبت و معنی‌داری با بهره‌وری کارکنان دانشگاه‌های نیروهای مسلح و مؤلفه­های آن دارد و از بین مؤلفه­های بهره­وری نیروی انسانی، شناخت شغل، دارای بیشترین اهمیت است. درانتها باعنایت‌به تجزیه‌وتحلیل داده­ها و یافته­های پژوهش؛ الگوی بهره­وری کارکنان دانشگاه­­های نیروهای مسلح باتأکیدبر نقش فاوا، ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Productivity Model for the University Staff of the Armed Forces Emphasizing on the Role of Information and Communication Technology

نویسندگان [English]

  • mohammad mardani shahr babak 1
  • aboozar khaki 2
1 IT Management Group, Faculty of ICT, Imam Hossein comprehensive University, tehran
2 Department of Industrial Engineering / Faculty of Science and Engineering / Imam Hossein Comprehensive University (AS)
چکیده [English]

This research is aimed at designing a model for the productivity of university staff of armed forces with emphasis on the role of information and communication technology. In this research, the role of the instruments of this type of technology, including administrative automation, communication networks and information systems, on the perceived variables and components of human resources productivity, including organizational support, motivation, capabilities and knowledge, training, management, evaluation, job satisfaction, work environment and job recognition, in a military university of the country. The staff of the universities include all professors and researchers at these universities. This applied research is a survey one in terms of methodology and strategy. The sample of the study consists of 166 university faculty members selected by regular random method. Data were collected through library and field methods. Structural equation modeling was used to analyze the data using Excel 2013, Spss23 and Smart pls3 software. The results indicated that ICT plays a positive and significant role in the productivity of the faculty members of the armed forces universities.  Among the components of human resource productivity, job recognition obtained the highest importance. Finally, based on the analysis of the data and research findings, the model of staff productivity of the armed forces universities emphasizing on the role of ICT is presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Resource Productivity
  • ICT
  • Armed forces universities
آزادی، سیداحمد (1392)، بهره­وری نیروی انسانی، فرهنگ و رفتار اداری، شماره 6: 21 ـ 25.
ابوالعلایی، علی (1374)، عوامل مؤثر بر بهره­وری نیروی انسانی، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.
اسمیت، جین (۱۳۸۱)، توانمندسازی، ترجمه سعید باقریان، تهران: نشر خرم.
اوتارخانی، علی (۱۳۸۰)، تأثیر فناوری اطلاعات و سیستم اطلاعاتی بر ارتباطات سازمانی، پیام مدیریت، شماره ۴۶.
بابایی، حسن (1395)، بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره­وری منابع انسانی (مطالعه موردی: کارمندان شهرداری اوشان فشم میگون)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق.
بزرگی، فرشاد (1391)، بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره­وری نیروی انسانی، اولین همایش منطقه­ای پژوهش­ها و راه­کارهای نوین در حسابداری و مدیریت، تنکابن، مؤسسه آموزش عالی شفق.
بشیری، مهدی و همکاران (1393)، طراحی و تبیین ابعاد، مؤلفه­ها و شاخص­های بهره­وری خدمات  سازمان نیروی انتظامی، پژوهش­نامه نظم و امنیت انتظامی، سال 7، شماره 4.
بهراد، رضا (1393)،بررسی تأثیر سیستم اطلاعاتی مدیریت بر بهره­وری منابع انسانی در راه­آهن جمهوری اسلامی ایران، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
حامدی، محسن (۱۳۸۹)،بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توانمندسازی کارکنان ستادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
حسین‌پور، رضا و آراسته، حمیدرضا (1389)، بررسی و انتخاب الگوی پایه ارزیابی عملکرد مراکز پژوهشی دفاعی،فصلنامه پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی، 16(3): 65 ـ 83.
حسینی، سیدحسین (1384)،رویکردی تحلیلی بر اتوماسیون اداری و تأثیر آن در بهره­وری شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی ایران (منطقه شاهرود)، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان.
خدائی، نیما (1394)، تأثیر به‌کارگیری فناوری اطلاعات بر یادگیری و ارتقای بهره­وری منابع انسانی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.
داوری، علی و رضازاده، آرش (1393)، مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS، تهران سازمان انتشارات جهاد دانشگاه، چاپ دوم.
رزقی شیرسوار، هادی و موسوی، میرمحمد (1392)، رابطه بین رضایت شغلی و بهره­وری کارکنان شاغل در واحد پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران، مدیریت بهداشت و درمان، 3 (3 و 4).
رستمی، محمود (1386)، فرهنگ واژگان نظامی، تهران: انتشارات ایران سبز.
رشیدزاده، فتح­الله (1391)، ارزیابی عملکرد دانش‌آموختگان دانشگاه افسری امام علی(ع)، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت نظامی، 12 (45): 11 ـ 42.
رمضانی، جواد (1393)، بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات و افزایش بهره­وری در شرکت آلومینای جاجرم، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود.
زرین­نگار، محمدجعفر و همکاران (1390)، بررسی عوامل مؤثر برافزایش بهره­وری در بانک سامان، مدیریت دولتی، دوره 3، شماره 7: 115 ـ 130.
زینلی، بهروز (1394)، بررسی رابطه میان فناوری اطلاعات و ارتباطات با بهره­وری منابع انسانی (مورد پژوهشی سازمان آموزش‌وپرورش)، اولین همایش ملی اطلاعات، ارتباطات، مردم و جامعه، اهواز، اسفند 1394.
سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه (1391)، روش­های تحقیق در علوم رفتاری، تهران: نشر آگه، چاپ 16.
صابری، سیدمحمود؛ محمدخانی، کامران و آراسته، حمیدرضا (1394)، بررسی عوامل مؤثر بر بهره‌وری اعضای هئت‌علمی دانشگاه و ارائه مدل جهت بهبود آن (مطالعه موردی، منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامی)، پژوهش در نظام­های آموزشی، سال نهم، شماره 29.
صرافی‌زاده، اصغر (1386)، فناوری اطلاعات در سازمان، چاپ دوم، انتشارات میر، تهران.
طاهری، شهنام (1390)، بهره­وری و تجزیه‌وتحلیل آن در سازمان­ها، تهران: انتشارات هستان، چاپ 18.
فرجی ارمکی، اکبر (1389)، الگویی برای افزایش بهره‌وری پژوهشی اعضای هئت‌علمی دانشگاه شهد بهشتی، پایان‌نامه دکتری مدیریت آموزش عالی، دانشگاه شهد بهشتی.
قائدشرفی، هما (1380)، فناوری اطلاعات و بهره­وری، مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، دوره 12، شماره 4: 104 ـ 120.
کلانترهرمزی، رضوان (1392)،بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات برافزایش بهره­وری با استفاده از داده­های بین­بخشی، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه الزهرا(س).
مانیان، امیر؛ موسی‌خانی، محمد و جام­پرازمی، مونا (1389)، بررسی رابطه بین هم­راستایی فناوری اطلاعات و کسب­وکار با عملکرد سازمانی در شرکت­های فعال درزمینه فناوری اطلاعات: با استفاده از مدل معادلات ساختاری، نشریه مدیریت فناوری اطلاعات، شماره 3: 88 ـ 106.
مقیمی، سیدمحمد و حسین­زاده، ماشاالله (1392)، ارائه مدلی برای بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر بهره‌وری سازمانی با رویکرد فرایندگرا (مطالعه در صنایع استان فارس)، مدیریت فناوری اطلاعات، دوره 5، ش 4: 245 ـ 266.
نصیری طالشی، اکبر (1392)،بررسی میزان تأثیر فناوری اطلاعات برافزایش رضایتمندی مشتریان بانک ملت استان مازندران، پایان­نامه کارشناسی ارشد M.A گروه مدیریتی دولتی، دانشگاه آزاد واحد قائم‌شهر.
نکوئی مقدم، محمود و میررضائی، ناهید (1384)، تأثیر آموزش­های ضمن خدمت در بهره­وری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمان، مجله مدیریت و اطلاعات در بهداشت و درمان، دور دوم، شماره اول.
نوروزی، مریم (۱۳۹۴)، بررسی تأثیر به‌کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره­وری نیروی انسانی ستاد مرکزی بانک پارسیان شهر تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
Apulu; Idisemi & Latham; Ann, (2011). An evaluation of the impact of information and communication technologies: two case study examples, International Business Research, vol.4, no.3
Barbara; K.Townsend and Rosser; Vicki.J, (2007). Workload Issues and Measures of Faculty Productivity, Thought & Action, 23, 7-20.
Bland; C. J. and et al, (2005). A Theoretical, Practical, Predictive Model of Faculty and Department Research Productivity, Academic Medicine, 80(3): 225-237.
Brocato; J.J, (2001). The research productivity of family medicine departmentfaculty: A national study, Michigan State University.
Cardona; M, et al, (2013). ICT and productivity: conclusions from the empirical literature, Information Economics and Policy, 25(3), 109-125.
Davis; G.B. and Olson; M.H, (1984). Management Information system: Conceptual foundations, structure, and development, 2nd Ed, New York: McGraw-Hill.
Dundar; Halil and Lewis, Darrell.R, (1998). Determinants of Research Productivity in Higher Education, Research in Higher Education, Dec98, 39(6), 607-631.
Erdil; Erkan and Karagol; Burak, (2012). Macroeconomic Effectes of Information and Communication Technologies in Turkey and other OECD member countris, Science and Technology Policies Research Center, TEKPOL Working Paper Series STPS, WP-12, 5.
Fitz-Gerald; S, (2004). Management information systems: managing the digital firm: KC Laudon and JP Laudon (Eds.), Prentice-Hall, New Jersey, 2004, ISBN 0-13-120681-8.
Hersey; H. and Goldsmith; M, (1980). A situational approach to performance planning, Training and Development Journal, Madison, vol. 34, no.11, p. 38.
Marimuthu; M, Arokiasamy; L. and Ismail; M, (2009). Human capital development and impact on firm performance: Evidence from developmental economics, Journal of international social research, 2(8).
Nowrouzian; F, Mohammadi; M. A. and Hasannejad; M, (2011). An investigation on the effects of office automation systems on organizational productivity indices (case study: central organization of Ferdowsi university of Mashhad),Knowledge & technology, 2011; 2(4): 54-139. Persian.
Qi Xiang; C. and Ya Qi; L, (2014). Office Automation System Model on Workflow Design, Applied Mechanics and Materials, Trans Tech Publications, Vol 496, pp. 1638-1642.
Rahimikia; A, Ghadampour; E. A. and Roshanzadeh; F, (2011). Reviews the use of office automation in employee productivity in the 1389 municipal Khorramabad, Urban Management, 9(27):99-124. Persian.
Roshanzadeh; Jamil, firoozi; Jamal and azizi; hazhar, (2015). Identification of effective factors in promoting staff productivity in university staff, ICMEH (International Conference on Management, Economics & Humanities),Istanbul-Turkey.
Sewana; Olatunji Oluwafemi, (2015). The Impact of information Communication Technology on small and medium Scale Enterprice Productivity in Nigeria, Business Economics and Tourism.
Sheikhbaklou; S, Sarafizadeh; A. and Timournezhad; K, (2012). Evaluation of the effect of office automation on efficiency, Journal of Development & Evolution Management, 4(9), 53-58. Persian.
Tisdell; C, (2014). Information Technology's Impacts on Productivity, Welfare and Social change: Second version, School of Economics, (No. 70, pp. 1-43).