طراحی و تبیین مدل چابکی رهبری منابع انسانی در مؤسسات آموزش عالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری،گروه مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی، پردیس البرز دانشگاه تهران، ایران

2 استاد، گروه مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 استادیار،گروه پژوهش های آماری و فناوری اطلاعات، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، تهران، ایران

چکیده

با توجه به افزایش سرعت تغییرات، چابکی رهبری منابع انسانی موضوع قابل توجهی در هر سازمان می‌باشد. با توجه به اهمیت آموزش عالی در هر جامعه‌ای، این پژوهش با استراتژی تحقیق کیفی و با روش نظریه برخاسته از داده‌ها با رویکرد گلیزر  با هدف طراحی و تبیین مدل چابکی رهبری منابع انسانی در دانشگاه­ها انجام شده است که تاکنون مدل جامعی برای این موضوع  ارائه نشده است. یافته­های این تحقیق حاصل مصاحبه نیمه ساخت یافته با 15 نفر از خبرگان حوزه رهبری منابع انسانی در مؤسسات آموزش عالی می‌باشد.تجزیه و تحلیل­های انجام شده در فرآیند کدگذاری حقیقی و نظری،451 کد، 29 مفهوم و 8 مقوله و 6 کد نظری(خانواده 6 سی­ها) را نشان داد که منجر به ظهور مدل نهایی پژوهش شد. یافته­های این پژوهش شامل: 1- شناسایی مؤلفه­های چابکی رهبری منابع انسانی ،2- یافتن نتایج و پیامدهای حاصل از چابکی رهبری منابع انسانی ، 3- شناسایی روابط بین مؤلفه ها و دست یافتن به مدل جامع می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and Explaining Human Resource Leadership Agility Model for Higher Education Institutions

نویسندگان [English]

  • anahita amini hajibashi 1
  • seyedreza seyedjavadin 2
  • mojtaba amiri 3
  • ahmadali yazdanpanah 4
1 MANAGEMENT DEPARTMENT, Tehran university, Alborz campus, tehran,iran
2 Professor, Human Resource Management, Tehran University, Faculty of Management, Tehran, Iran
3 Administrative Management ,Tehran University, Faculty of Management, Tehran, Iran
4 Statistical research and information technology,Institute of Research and Planning in Higher Education, Tehran, Iran
چکیده [English]

Due to the rapid pace of changes, agility of human resource leadership has become a significant issue in all organizations. Given the great importance of higher education in communities, this research followed qualitative research strategy through grounded theory on the basis of Glaser approach aimed at designing and explaining an agility model of human resource leadership in universities. So far, no comprehensive model has been issued in this regard. The findings of this research are due to a semi-structured interviews with 15 experts in the field of human resource management in higher education institutions. The analysis carried out in the actual and theoretical coding process resulted in 451 codes, 29 concepts and 8 categories and 6 theoretical codes, which led to the designing of the final model of research. The findings of this research include: 1) Identifying the components of human resource leadership agility, 2) obtaining the outcomes and consequences of human resource leadership agility, and 3) identifying the relationship between components, and achieving a comprehensive model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human resource leadership agility
  • higher education
  • Grounded Theory
بازرگان، عباس (1374)، ارزیابی درونی دانشگاهی و کاربرد آن در بهبود مستمر کیفیت آموزش عالی، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، شماره 3 و 4: 46 ـ 49.
باقری کراچی، امین؛ عباس‌پور، عباس؛ آقازاده، احمد؛ رحیمیان، حمید و مهرگان، محمدرضا (1392)، میزان کاربست مؤلفه‌های چابکی سازمان در دانشگاه‌ها، دوماهنامۀ راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، شماره 7 : 26 ـ 31.
باقری کراچی، امین و عباس‌پور، عباس (1391)، چابکی: رهیافتی نوآورانه در مدیریت دانشگاه‌ها، فصلنامه علمی ـ پژوهشی نوآوری و ارزش‌آفرینی، شماره 1: 61 ـ 71.
تاجی، زهرا و بردبار، غلامرضا (1394)، بررسی رابطه رهبری تحول‌آفرین و چابکی منابع انسانی، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، سال هفتم، شماره 2، تابستان 1394: 153 ـ 177.
تنعمی، محمدمهدی (1391)، مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی شناخت و اجرای کیفیت فراگیر، تهران: سمت.
حیدری، مرتضی؛ سیادت، سیدعلی؛ هویدا، رضا و شاهین، آرش (1393)، رابطه توانمندسازهای تعالی سازمانی و قابلیت‌های چابکی سازمانی در دانشگاه‌های دولتی شهر اصفهان، فصلنامه علمی ـ پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، شماره 1: 21 ـ 37.
زارعی متین، حسن؛ احمدی زهرانی، مریم؛ امینی، علی‌رضا و نیک­مرام، سحر (1394)، بررسی تأثیر رفتار رهبری اخلاقی بر آوای کارکنان، فصلنامه پژوهش­های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، سال هفتم، شماره 4، زمستان 1394: 167 ـ 190.
سیدجوادین ، سیدرضا (1393)، مبانی مدیریت منابع انسانی، تهران: نگاه دانش.
طاهرپور، فاطمه؛ رجایی‌پور، سعید و شهبازی، زهرا (1388)، بررسی ساختار سازمانی مراکز تربیت معلم و دانشگاه‌های دولتی استان اصفهان، چشم‌انداز مدیریت، دوره 8، شماره 30: 161 ـ 180.
طبرسا، غلامعلی؛ شریفی، صدیقه و حسینی، سیداحمد (1395)، بررسی تأثیر سواد اطلاعاتی کارکنان بر چابکی سازمان، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، سال هشتم، شماره 2 (شماره پیاپی 24)، تابستان 1395: 113 ـ 136.
عباس‌پور، عباس؛ آقازاده، احمد و باقری کراچی، امین (1391)، طراحی الگوی مطلوب دستیابی به چابکی سازمانی در دانشگاه‌ها، فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، شماره 69: 117 ـ 217.
فیض‌الاسلام اصفهانی، علینقی (1365)، ترجمه و شرح نهج‌البلاغه، تهران: چاپخانه سپهر.
قربانی‌پور، حمید؛ زمانی، غلامحسین و عزیزی خالخیلی، طاهر (1390)، مهارت‌های موردنیاز برای موفقیت شغلی دانش‌آموختگان کشاورزی از دیدگاه اعضای هیئت‌علمی، فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، دوره 29، شماره 2 ، 125 ـ 116.
کردنائیج، اسدالله؛ مقیمی، سیدمحمد؛ قناتی، سوسن و یزدانی، حمیدرضا (1388)، بررسی رابطه بین عناصر ساختار سازمانی و فرهنگ کارآفرینانه در دانشگاه تهران، نشریه مدیریت دولتی، دوره 1، شماره 3: 119 ـ 134.
کرمی، مهتاب (1386)، کاربرد ابزارهای تحلیلگر داده‌کاوی و متن‌کاوی در چابکی سازمان‌های مراقبت بهداشتی و درمانی، فصلنامه علمی ـ پژوهشی سلامت، شماره 30: 15 ـ 21.
مقیمی، محمد (1380)، سازمان و مدیریت رویکردی پژوهشی، انتشارات ترمه، صفحات: 285 ـ 284.
نقوی، سیدعلی؛ آذر، عادل و اسعدی، میرمحمد (1394)، اولویت‌بندی عوامل توانمندساز چابکی سازمان در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی یزد،فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی،دوره 21، شماره 1: 61 ـ 81.
 
Aleda V. Roth,(1996), Achieving strategic agility through Economies of Knowledge, Planning Review, Vol. 24 Issue: 2, pp.30-36, https://doi.org/10.1108/eb054550
Artteta B. Giachetti.(2004),  A measure of agility as The Complexity of the enterprise system. Journal of robotics and Computer integrated manufacturing, 20:495-503
Ashrafi., N., Xu,P., Mathiyalakan,S.(2005), A framework for implementing business agility through knowledge management systems. In : Seventh IEEE International Conference on E-Commerce Technology Workshops, Munich, Germany
Caligiuri, Paula, (2013), Developing culturally agile global business leaders ,Elsevier, vol:42, Issue: 3, page: 175-182, Issn: 0090-2616
Chermers, Martin M. (1985), The Social, Organizational and Cultural Context of Effective Leadership, in Barbara Kellerman “ Ed, Leadership : Multidisciplinary Perspective, Englewood Cliffs, N. J., Prentice-Hall, pp. 91-112.       
Covin, T. J., Kolenko, T. A., Sightler, K.W., & Tudor, R. K. (1997), Leadership style and post-acquisition satisfaction. Journal of Management Development, 16, 22−33
Dove, R.(1999), Knowledge management, response ability, and the agile enterprise. Journal of Knowledge Management.3 (1), 18˚35.
Ebrahimpour, H. Salarifar, M. and Asiaei, A. (2012), The Relationship between AgilityCapabilities and Organizational Performance: a Case Study among Home Appliance Factories in Iran. European Journal of Business and Management. 4:17, pp:186-195.
Fiedler, Fred. E (1967), ATheory of Leadership Effectivenes, Mc Graw-Hill, New York, P.147.
Glaser, B. G., & Hon. (2005), Staying open: the use of theoretical codes in GT. The Grounded Theory Review, 5(1), 1-20 .
Glaser, B.G. (1998), Doing grounded theory: Issues and discussions.Mill Valley, CA: SociologyPress.
Glaser, Barney G & Strauss, Anselm L., (1996), The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research, Chicago, Aldine Publishing Company
Glaser,B,G,.(1992), Basic of Grounded Theory Analysis.Mill Valley,CA:Sociology Press.
Goldman,S,L,Nagel,R,N and Preiss,K.(1995), Agile competitors and virtual organization: strategy for enriching the customer, van nostrand,Reinhold, New York,NY.
Grebennikov, L., Skains,I,(2009), Gender and higher education experience: A case study  Higher Education Research & Development, Higher Education Research & Development28(1),71-84.
Hersey,Paul & Blanchard, Kenneth & Dewey, Johnson (2001), Management of Organization Behavior: Leading Human Resources, 8th ed, Prentice Hall.
Joiner,Bill, (2006), ChangeWise, Leadership Agility: From Expert to Catalyst, © ChangeWise 01.28.11 www.changewise,biz bj@changewise.biz With minor alterations this white paper was published in The OD Practitioner, vol. 38, no. 3
Kouzes, J.M. & Posner, B.Z. (1995), The leadership challenge: How to keep getting extraordinary things done in organizations. San Francisco: Jossey-Bass.
Kumar, A., Motwani, J.A.(1995), Methodology for assessing time based competitive advantage of manufacturing firms. International Journal of Operations and Production Management 15 (2), 36-53.
Kvale, Steinar.(1996), Interviews:An Introduction to Qualitative Research Interviewing, Thousand Oaks, Calif. : Sage Publications
Naylor,J,B,Naim,M,M and Berry,D. (1999), Leagility: Interfacing the lean and agile manufacturing paradigm in the total supply chain, International journal of production economics, 62,107-118.
Overby,Eric,Bharadwaj,Anandhi s,Sambamurthy,V, (2006), Enterprise Agility and the Enabling Role of Information Technology,European Journal of Information Systems15(2):120-131.
Parker,David W, Holesgrove,Melanie , Pathak,Raghhuvar, (2015), Improving productivity with self-organised teams and agile leadership", International Journal of Productivity and Performance Management, Vol. 64 Issue: 1, pp.112-128, https://doi.org/10.1108/IJPPM-10-2013-0178
Peng Xu, Yide Shen, (2015), Leading Agile Teams: An Exploratory Study of Leadership Styles in Agile Software Development,Twenty-first Americas Conference on Information Systems, Puerto Rico
Pounder,James.S. (2001), New Leadership and University Organizational Effectiveness exploring the Relationship, Leadership & Organization Development  Journal ,22(6), pp. 281-290.
Ramsden,Paul, (2000),Learning to lead in Higher Education. Routledge,11 New Fetter Lane, London EC4P4EE,P.9.
Raschke, R.;David, J.S. (2005), Business process agility. In: Proceedings of the 11th Americas Conference on Information Systems, Omaha, NE, USA, August, pp. 355-360.
Rothwell,W.J.,Prescott,R.K,and Tylor, M.W. (2008), Human Resource transformation: Demonstrating strategic Leadership in the face of future trends, First Edition, First printing, Davies-Black Publishing.
Sharifi, H. & Zhang, Z. (1999), Amethodology for achieving agility inmanufacturing organizations: anintroduction. International Journal of Production Economics, 62(1/2).
Wisniewski,Mary Ann, (1999), Leadership Competencies in Continuing Higher Education: Implications for Leadership Education,  The Journal of Continuing Higher Education Volume 47, Issue 1.
Yaverbaum,E. (2004), Leadership Secrets of the worlds Most Successful CEOs, Dearborn Financial Publishing,US.
Yu, Huen& Leithwood, Kenneth & Jantzi,Doris (2002), The Effects of Transformational Leadership on Teachers commitment to change in Hong Kong Journal of Educational Administration, 40(4), p.40.
Yusuf, Y. Y., Sarhadi, M. & Gunasekaran, A. (1999), Agile manufacturing: The drivers, concepts and attributes, International Journal of Product