شناسایی شیوه‌های مستندسازی و انتقال تجربه‌های (حرفه‌ای) اعضای هیئت علمی در دانشگاه اصفهان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

2 استادیار دانشکده علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

3 عضو هیات علمی گروه علوم انسانی مجتمع امیرالمومنین اصفهان

چکیده

هدف این مطالعه یافتن راهکارهای مناسب برای مستند‌سازی تجربه‌ها و انتقال آنها در دانشگاه اصفهان است تا بر اساس نتایج آن کمیسیون تحول اداری سازمان اقدام به تصمیم گیری نماید. از این منظر مستندسازی تجربه‌های سازمانی به عنوان یک ضرورت مهم در حوزه مدیریت دانش مورد توجه قرار گرفته است. روش پژوهش به شیوه کیفی است جامعه آماری تحقیق را تمام استادن و اعضای هیئت علمی همه دانشکده‌های دانشگاه اصفهان تشکیل می‌دهند. روش جمع‌آوری اطلاعات با استفاده از مصاحبه است. نتایج به‌دست‌آمده نشان داد که حمایت دستیاری و در گام بعد وجود کارگاه‌های آموزشی از تأثیرگذارترین عوامل در انتقال تجربه‌ها به‌شمار می‌روند و همچنین تأثیر فرایند پژوهشی و مقاله‌ای در رده اول و مکتوب‌کردن تجربه و تجربه نگاری در رده دوم از تأثیرگذارترین عوامل در مستند‌سازی تجربه‌های اعضای هیئت علمی به‌شمار می‌روند. برای تحقق عملی این نتایج، انتخاب یکی از مدیریت‌های سازمان به عنوان الگو توصیه شده است تا ضمن مستند‌سازی، اشکال‌های رفع‌شده و روش‌های به‌دست‌آمده به کل سازمان تعمیم یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of the Methods of Documentation and Transferring the Professional Skills of the Experienced Faculty Membersto Young Faculty Membersat Esfahan University

نویسندگان [English]

  • sayyed ali siadat 1
  • reza hoveida 2
1 asistant
2 asistant
چکیده [English]

This research is intended to explore appropriate solutions for documentation and transference of experience at Esfahan University for decision-making by the official change committee. Documentation of the experience seem to be a vital step in knowledge management. This is a qualitative research whose population includes all faculty members at all faculties in Esfahan University. Data is collected by interviews. The results indicated that assistance as well as instructive workshops are the most important instruments in transferring experience. Moreover, the effects of research processes and writing down the experience are most import factors of documentation respectively. Choosing one of the departments of the organization as a sample unit can lead us to correct the problems after documentation in order to generalize it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Documentation
  • Experience
  • Writing Down Experience
  • Transferring Experience

اسحاقیان مهدی (1386). می­خواهم پژوهشگر شوم، تهران: نشر نوشته.

پاینده ابوالقاسم (1385)، نهجالفصاحه، تهران: نشر امیرکبیر.

جویباری گلدوست و اسلامیان مریم (1389). مستندسازی تجربه­های مدیران، تهران: انتشارات کتاب پدیده.

درّی، بهروز و محمودصالحی، مهدی (1385). مدیریت تجربه زیربنای مدیریت دانش و توسعه سرمایه‌های فکری در سازمان،‌ همایش توسعه منابع انسانی تهران: انتشارات آذر.

درّی، ‌بهروز و محمودصالحی،‌مهدی (1389). مدیریت تجربه، تهران: انتشارات سرآمد.

دشتی،‌ محمد (1390). نهجالبلاغه، قم: ‌انتشارات امیرکبیر.

دهخدا، علی­اکبر (1374). دایره­المعارف فارسی، تهران: انتشارات امیرکبیر.

رجایی­پور، سعید؛ طاهر­پور، فاطمه و جمشیدیان عبدالرسول(1388). فرانوگرایی در نظریه­های سازمان و مدیریت، تهران: نشر کنکاش، چاپ اول.

زرگر، محمود (1382)، اصول و مفاهیم فناوری اطلاعات، تهران، انتشارات بهینه.

سنجری، احمدرضا(1389)، روش تحقیق در مدیریت، تهران، انتشارات عابد‌.

صیف،‌م. و کرمی، م .(1383)، مدیریت دانایی، رویکردی استراتژیک با تدبیر، تهران: انتشارات آگه.

قلیچ لی، ‌بهروز01388). مدیریت دانش، تهران: انتشارات سمت.

کیامنش، علی­رضا (1390). روشهای تحقیق کمی - کیفی و ترکیبی، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.

هویدا، رضا؛ سیادت،‌ علی؛ نیکبخت، اکرم و مقدم، اعظم (1389). پارادایم مدیریت دانش، تهران: انتشارات ارکان دانش.

Davenport, T. & Prusak, L. (1998). Working Knowledge: How Organization Manage what they Know. Boston: HarvardBusiness school Press.

English Persian Dictionary (2010). Awirkaloir Pulolions Organization Pulblications Organization.

Garrin, D. (1993). Building A Learning Organization H. B. R. Julaug, Vol. 52. 4.

Nonaka E. Takeuchi. H. (1995). The Kuowledge Creation Company-How Japonese.

Siddiqi, J. & Akhgar, B. (2002). Source Code as Knowledge Based Resources, Software Quality Management, SQM.

Merwick; Information Technology for Management; John Willey,( 2002).

Wiig, K. (1997). Intergrating Intellectual and Knowledge Management, Long Range Planning, Vol. 30, No. 3, pp: 399-405.