بررسی عوامل موثر بر توسعه منابع انسانی با رویکرد نهادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

2 دانش آموخته دانشگاه جامع امام حسین (ع) در رشته مدیریت منابع انسانی

چکیده

یکی از ویژگی‌های منحصربه‌فرد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، برخورداری از منابع انسانی متعهد و ایثارگر است که با تکیه بر همین نیروی انسانی توانسته است، نقش خود را در حفاظت از انقلاب و دستاوردهای آن به‌خوبی ایفا نماید. هدف از این پژوهش «بررسی عوامل مؤثر بر توسعه منابع انسانی با رویکرد نهادی قرارگاه خاتم الانبیاء(ص)» است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری مورد بررسی این پژوهش کلیه مدیران وکارشناسان ارشد قرارگاه خاتم الانبیاء(ص) هستند که 30 نفر از مدیران و 30 نفر از کارشناسان عالی و ارشد از روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند.
بر اساس نتایج تحلیل داده‌های تحقیق، در بعد ساختاری، عوامل: برخورداری از بصیرت‌افزایی، برنامه‌ریزی‌های آموزشی با نگاه به آینده و چندمنظورگی نظام آموزشی؛ در بعد رفتاری، عوامل: برخورداری از استادان آماده عمل، انقلابی و با ایمان و برخورداری از کارکنان خودکارآمد و در بعد زمینه‌ای عوامل: حمایت قانونی از نظام آموزشی، حمایت از فرهنگ خلاقیت و تشویق ایده‌ها و نظرات خلاق، بالاترین امتیاز را کسب نموده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting Human Resource Development an Appraisal Through Institutional Approach

نویسنده [English]

  • mahammadreza soltani 1
چکیده [English]

Having committed and devoted human resources is a prevailing characteristic of the Islamic revolutionary guard Corps (IRGC). By this, the IRGC has been able to protect the Islamic revolution and its values splendidly. This research is intended to investigate factors affecting human resource development in Khatamolanbia headquarters. This applied research follows a descriptive-survey method. The population includes all top managers and experts in the headquarters from whom 30 managers and 30 experts were selected through purposive sampling method as the sample group. The results indicated that increase of vision, future oriented curriculum, and multi-purpose educational system are effective factors in structural aspect. Behavioral factors included being ready-for-action, having revolutionary and faithful instructors as well as efficient employees. Legal support of the educational system, supporting creativity culture and protecting creative ideas gained the highest scores in contextual aspect.
.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Resource Development
  • instruction
  • Enabling
  • Training
  • Institutional Approach
آرمسترانگ، مایکل (1381). مترجمان: اعرابی، سید محمد و ایزدی، داود،مدیریت استراتژیک منابع انسانی(راهنمای عمل)، تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی.
ابطحی، حسین (1375). مدیریت منابع انسانی، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ سوم.
اسکات، ریچارد (1387). مترجم مینا دده بیگی،نهادها و سازمان‌ها، تهران: انتشارات سمت.
اسکات، سینیتا و ژافه، دنیس (1375). مترجم: مهدی ایران نژاد پاریزی، تواناسازی کارکنان، کرج: انتشارات مؤسسه تحقیقات و آموزش‌ مدیریت.
باقری­زاده، سید محمد (1376). آموزش عنصر اساسی توسعه منایع انسانی، تحول اداری، دوره چهارم، شماره 14، سایت مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.
بابایی، علی‌اکبر؛ خلیلی‌عراقی، مریم و یقین‌‌لو، مهرانگیز (1381). تواناسازی کارکنان، سرمایه‌گذاری بی‌جایگزین، مجله تدبیر، شماره 129.
بروزنی، محمد علی (1391).سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به سوی مدیریت سازمانی نهادی با مدیریتی جهادی،مجموعه مقالات همایش نهاد و نهادگرایی، انتشارات مرکز راهبردی سپاه پاسدران انقلاب اسلامی.
تونکه نژاد، ماندنی و داوری، علی (1388). توسعه منابع انسانی با رویکرد جامعه شناختی سازمان، فصلنامهپژوهش‌هایمدیریتمنابعانسانی،دانشگاهجامعامامحسین(ع)، سال اول، شماره 3.
جلالی جوران، مرتضی (1389). نتایج حاصل از توانمند‌سازی کارکنان در سازمان، فصلنامه عصر مدیریت، سال چهارم، شماره چهاردهم.
دراکر، پیتر (1999). مترجم عبدالرضا رضائی‌نژاد، چالش­های مدیریت در سده21، تهران: انتشارات فردا.
رضاییان، علی (1380). مبانی سازمان مدیریت، تهران: انتشارات سمت.
سلطانی، محمدرضا (1390). بررسی چگونگی تعامل فرهنگ سازمانی با نظام‌های آموزش، تربیت و توسعه منابع انسانی، توسعه انسانی پلیس، شماره 38.
سلطانی، محمدرضا (1391). رویکرد تطبیقی نهاد وسازمان مبتنی بر مؤلفه‌ها و متغیرهای مدل هفت S، مجموعه مقالات همایش نهاد و نهادگرایی، مرکز راهبردی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
سیدجوادین، سیدرضا (1385). بررسی مقایسه‌ای رویکردهای توانمندسازی و ارایه طرحی برای
فرهنگ بومی، همایشمدیریتصنعتی، تهران.
شرفی، محمد رضا (1386). تربیت اسلامی با تأکید بر دیدگاه­های امام خمینی، تهران: انتشارات پنجره.
عبدالهی، بیژن و نوه‌ابراهیم، عبدالرحیم (1385). توانمندسازیکارکنانکلیدطلاییمدیریت
منابع
انسانی، تهران: انتشارات ویرایش.
غلام‌زاده، داریوش و قلیچ‌لی، بهروز (1384). تئوری، رویه­ها و الگو­های بهینه در پرورش منابع انسانی، سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت.
غفاریان،وفا (1379). شایستگی­های مدیریتی، تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
فرهی بوزنجانی، علی(1389). تجزیه و تحلیل و طراحی مشاغل فرماندهی و مدیریتی – تدوین الگوی تجزیه و تحلیل و تعیین شرایط احراز مشاغل فرماندهی و مدیریتی سپاه، تهران: انتشارات دانشگاه جامع امام حسین(ع).
فرهی بوزنجانی، علی و سلطانی، محمدرضا (1391). فرهنگ نهادی سپاه؛ ماهیت،کارکردها و ویژگی­ها، مجموعه مقالات همایش نهادگرایی، سپاه و انقلاب اسلامی، تهران: انتشارات مرکز راهبردی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
گلابی، سیاوش (1383). سازمانمدیریتوتوسعهمنابعانسانی، تهران: انتشارات فردوس، چاپ اول.
میرسپاسی، ناصر (1388مدیریت منابع انسانی و روابط کار، تهران: انتشارات مرکز آموزشی مدیریت دولتی.
مازندرانی، رضا (1392)، طراحی نظام راهبردی توسعه سرمایه انسانی، رساله دکتری دانشگاه امام حسین (ع).
محمد خلیفه، عبدالطیف (1391). بررسی روان‌شناختی تحول ارزش‌ها، ترجمه سید حسن سعیدی، آستان قدس رضوی، مشهد: 1378.
 
میرزایی اهرنجانی، حسن و سلطانی تیرانی، فلورا (1374). سازمان‌ها: سیستم‌های عقلایی، طبیعی و باز، تهران، انتشارات دانشکده مدیریت.
هاشمی، سیدذبیح الله؛ غلام‌زاد، داریوش و قلیچ‌لی بهروز (1384). مفهوم‌شناسی پرورش منابع انسانی و اهرم‌های نهادینه مساوی، ویژ‌ه‌نامه دومین کنفرانس توسعه منابع انسانی،فصلنامه تحولاداری، دوره هشتم، شماره 48.
Fiske, K.( 2003). Transforming HRM Glibally: The Center of Excellence Approach. In Stopper, W. G. Current Practices.
Perrow, Charles,( 1986). The Complex Organization, a Critical Essay, New York, Random House.