بررسی آثار خط‌مشی‌های مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیات علمی

چکیده

کارکنان، مهم‌ترین دارایی هر سازمان به‌شمار می‌روند. به عقیده‌ صاحب‌نظران، در عصر حاضر مدیریت منابع انسانی، بسیار دشوارتر از مدیریت فناوری یا سرمایه است. سازمان‌ها می‌توانند با بهره‌گیری از منابع انسانی خود عملکرد رقابتی خود را بهبود بخشند. هدف مطالعه‌ حاضر، بررسی آثار خط‌مشی‌های مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی است. جامعه آماری تحقیق 550 نفر از کارکنان یکی از دانشگاه‌های نظامی بودند که تعداد 226 نفر از آنها بر اساس جدول مورگان در این پیمایش شرکت داشتند. برای جمع‌آوری داده‌ها از دو پرسشنامه‌ (خط‌مشی‌های مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی) استفاده شده است. روایی پرسشنامه از طریق صوری و محتوایی تأیید شد. پایایی از طریق محاسبه مقدار کرونباخ برای خط‌‌مشی‌های مدیریت منابع انسانی(916/0) و برای عملکرد سازمانی(910/0) به‌دست آمد. داده‌های جمع‌آوری‌شده توسط نرم‌افزار SPSS ویراست 19 و مدل‌سازی معادلات ساختاری نرم‌افزار لیزرل ویراست 5/8 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مطالعه‌ حاضر نشان داد که مؤلفه‌ها‌ی استخدام، آموزش، ارزیابی عملکرد، مشارکت کارکنان ‌همراه‌با جبران خدمات، با عملکرد سازمانی رابطه‌ای مثبت، معنی‌دار و مستقیم دارند. همچنین، بین خط‌مشی‌های مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی با عملکرد سازمانی، رابطه‌ای مثبت، معنی‌دار و مستقیم وجود دارد. اگر دانشگاه بخواهد عملکرد خود را افزایش دهد، بایستی بر مؤلفه‌های استخدام و آموزش تأکید بیشتری داشته باشد. به‌علاوه، از دیگر عوامل همچون ارزیابی عملکرد، مشارکت کارکنان و جبران خدمات، جهت بهبود عملکرد خود، استفاده نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Appraisal of the Effects of Human Resource Management Policies on Organizational Performance

چکیده [English]

Employees comprise the most important assets of organizations. Scholars believe that managing human resources are now more difficult than managing technology or capital. Organizations can improve their competitive practices by utilizing their human resources. This research is intended to asset the effects of human resource management policies on organizational performance. The population included 550 employees at the University of Police from whom 226 employees were selected as the sample group according to Morgan table. Two questionnaires (human resource management policies and organizational performance questionnaires) were used for data collection. The face validity and content validity of organizational performance and organizational performance questionnaires were confirmed by Cronbach’s alpha (0.916 and 0.910 respectively). The results indicated that recruitment, instruction, performance evaluation with compensation of employees are significantly and positively related to organizational performance. If the university is to promote its performance, it should pay more attention to recruitment and instruction. Other factors including performance evaluation, employees’ participation, and compensation of employees are also effective in the university’s promotion.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Resource Management Policies
  • Organizational Performance
  • Selection and Recruitment
  • instruction

ابراهیمی، عرفان(1380). وضعیت اجرای مدیریت مشارکتی در ایران، مجله تدبیر، شماره 40.

اردبیلی،یوسف(1376)، روش‌های ارزیابی در بخش‌های دولتی و غیردولتی، مؤسسه انتشارات بعثت، چاپ اول، تهران.

جعفرزاده، محمدرحیم (1386)، آموزش کارکنان الگوی انتقال در ارزیابی اثربخش، ماهنامه تدبیر، شماره 186، سال انتشار.

رامین‌مهر، حمید و چارستاد، پروانه(1392)، روش تحقیق کمی با کاربرد مدل‌سازی معادلات ساختاری، تهران، انتشارات ترمه.

سعادت، اسفندیار(1390)، مدیریت منابع انسانی، انتشارات سمت، تهران، ایران.

صفری، علی؛ فرخی، مجتبی و صالح‌زاده، رضا(1394)، آسیب‌شناسی نظاام مدیریت منابع انسانی، فصلنامه‌ پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، سال هفتم، شماره 1، صص: 111-83.

طبرسا، غلامرضا (1378)، بررسی و تبیین نقش اقتضائات استراتژیک در انتخاب الگوی ارزیابی عملکرد سازمان‌های دولتی، مجموعه مقالات دومین جشنواره شهید رجایی، ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور، تهران: سازمان امور اداری و استخدامی کشور.

طبرسا، غلامرضا (1378)، بررسی و تبیین نقش اقتضائات استراتژیک در انتخاب الگوی ارزیابی عملکرد سازمانهای دولتی، مجموعه مقالات دومین جشنواره شهید رجایی، ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور، تهران: سازمان امور اداری و استخدامی کشور.

کلانتری، ک. (1388)، مدل‌یابی معادلات ساختاری در پژوهش‌های اجتماعی و اقتصادی، تهران، انتشارات فرهنگ صبا.

یزدانی، بیتا و عطافر، علی(1392)، تأثیر رویه‌های عملکرد بالاتر بر خروجی‌های منابع انسانی و عملکرد سازمانی، فصلنامه‌ پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، سال پنجم، شماره 1، صص: 43-68.

Bagozzi, R., & Y, Y. (1988). On the Evaluation of Structural Equation Models. Journal of Academy of Marketing Sinence, 16:74-94, pp.90.

Balochi, Q.B., Ali, N., Kiani, T.S., Ahsan, A. and Mufty, A. (2010), Relationships between Human Resources Practices and Perceived Employees’ Performance of Bankers in NWFP, Pakistan (an Empirical Evidence), European Journal of Social Science, Vol. 18 No. 2, pp. 210-214

Barzegar, N. and Farjad, S. (2011), A Study on the Impact of on the Job Training Courses on the Staff Performance (a Case Study), Procedia – Social and Behavioral Sciences, Vol. 29, pp. 1942-1949.

Chand, M. and Katou, A. (2007), “The Impact of HRM Practices on Organizational Performance in the Indian Hotel Industry, Employee Relations, Vol. 29 No. 6, pp. 576-594.

Chen, S.-H., Wang, H.-H. And Yang, K.-J. (2009), “Establishment and Application of Performance Measure Indicators for Universities”, The TQM Journal, Vol. 21 No. 3, pp. 220-235.

Chen, Y.-G. And Cheng, J.-N. (2012), “The Relationships AmongRecruitment Channels, Understanding of Perspective Job, Job Performance and Turnover Intention Among Taiwanese Kindergarden Teachers”, Social Behavior & Personality: An International Journal, Vol. 40 No. 1, pp. 93-103.

Chenhal, R. H., & Longfield- Smith, K. (2007). Multiple Perspective of Performance MeasuresEuropean Management Journal, 25, 266-282.

Danish, R.Q. and Usman, A. (2010), “Impact of Reward and Recognition on Job Satisfaction and Motivation: an Empirical Study from Pakistan”, International Journal of Business and Management, Vol. 5 No. 2, pp. 159-167.

David, M., Ismail, B. and Geoff, W. (2006), Employee Financial Participation: Evidence from a Major UK Retailer”, Employee Relations, Vol. 28 No. 4, pp. 326-341.

Delaney, J.T. and Huselid, M.A. (1996), “The Impact of Human Resource Management Practices on Perception of Organizational Performance”, Academy of Management Journal, Vol. 39 No. 4, pp. 949-969.

Denis, C. and Michel, T. (2011), “Between Universality and Contingency: An International Study of Compensation Performance, International Journal of Manpower, Vol. 32 No. 8, pp. 856-878.

DeNisi, S.A. and Griffin, W.R. (2001), Human Resources Management, Houghton Mifflin Company, New York, NY.

Denton, D.K. (1994), “Empowerment Through Employee Involvement and Participation: Ford’s Development and Training Programs”, Empowerment in Organizations, Vol. 2 No. 2, pp. 22-28.

Ekaterini, G. (2010), “Impact of Leadership Styles on four variables of Executive Workforces”, International Journal of Business and Management, Vol. 5 No. 6, pp. 3-16.

Fisher, C.D., Schoenfeldt, L.F. and Shaw, J.B. (1999), Human Resources Management, 4th ed., Houghton Milflin Company, Boston, MA.

George, G.-B. (1999), “The Effects of Employee Participation and Work Design on firm Performance: A Managerial perspective”, Management Research News, Vol. 22 No. 6, pp. 1-12.

Giles, W., Findley, H. and Feild, H. (1997), “Procedural Fairness in Performance Appraisal: Beyond the review Session”, Journal of Business and Psychology, Vol. 11 No. 4, pp. 493-506.

Guest, D. (2002), “Human Resource Management, Corporate Performance and Employee Wellbeing: Building the Worker into HRM”, The Journal of Industrial Relations, Vol. 44 No. 3, pp. 335-358.

Herold, D.M. and Fedor, D.B. (2003), Individual Differences in Feedback Propensities and Training Performance”, Human Resource Management Review, Vol. 13 No. 4, pp. 675-689.

Huselid, M.A. (1995), “The Impact of Human Resources Management Practices on Turnover, Productivity and Corporate Finance Performance”, Academy of Management Journal, Vol. 38 No. 3, pp. 635-672.

 

Ine´s, K. and Pedro, C. (2011), “Compensation and Control Sales Policies, and Sales Performance: The Field sales Manager’s Points of View”, Journal of Business & Industrial Marketing, Vol. 26 No. 4, pp. 273-285.

Jackson, S.E. and Schuler, R.S. (2000), Managing Human Resource, A Partnership Perspective, Southern-Western College Publishing, London

Jan Kees, L. and Michiel, D. (2002), “Employee Participation in Multinational Enterprises: The Effects of Globalisation on Dutch Works Councils”, Employee Relations, Vol. 24 No. 1, pp. 29-52.

John, P.W. and Steven, W. (2000), “Performance Appraisal: an Obstacle to Training and Development?”, Journal of European Industrial Training, Vol. 24 No. 7, pp. 384-391.

Katou, A. and Budhwar, P. (2006), “The Effect of Human Resources Management Systems on Organizational Performance: Test of a Mediating Model”, International Journal of Human Resources Management, Vol. 17 No. 7, pp. 1223-1253.

Khan, M.A. (2010), “Effects of Human Resource Management Practices on Organizational Performance – an Empirical Study of oil and Gas Industry in Pakistan”, European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, Vol. 24, pp. 157-175.

Kleiman, S.L. (2000), Human Resource Management: A Managerial Tool for Competitive Advantage, 2nd ed., South-Western College Publishing an International Thomson, Minneapolis, MN.

Kuokkanen L, Jouko K. Promoting or Impeding Empowerment: Nurses Assessment of their Work Environment, J Nurs Administration. 2003; 33:209-15.

Lee, F. H., Lee, F.-Z. And Wu, W.-Y. (2010), The Relationship between Human Resource Management Practices, Business Strategy and Firm Performance: Evidence from Steel Industry in Taiwan, The International Journal of Human Resource Management, Vol. 21 No. 9, pp. 1351-1372.

Lew, T.-Y. (2009), Perceived Organizational Support: Linking Human Resource Management Practices with Affective Organizational Commitment, Professional Commitment and Turnover Intention, The Journal of International Management Studies, Vol. 4 No. 2, pp. 104-115.

Mackelprang, A.W., Jayaram, J. and Xu, K. (2012), “The Influence of Types of Training on Service System Performance in Mass Service and Service Shop Operations”, International Journal of Production Economics, Vol. 138 No. 1, pp. 183-194.

Malik, M.E., Nawab, S., Naeem, B. and Danish, R.Q. (2010), “Job Satisfaction and Organization Commitment of University Teachers in PublicSectors of Pakistan”, International Journal of Business and Management, Vol. 5 No. 6, pp. 17-26.

Mayson, S. and Barret, R. (2006), The ‘Science’ and ‘Practices’ of Human Resources Management in Small Firms, Human Resources Management Review, Vol. 16 No. 4, pp. 447-455.

McDuffie, J.P. (1995), Human Resources Bundles and Manufacturing Performance: Organizational Logic and Flexible Production Systems in the World auto Industry”, Industrial and Labour Relations Review, Vol. 48 No. 2, pp. 197-221.

Meyer, M. and Kirsten, M. (2005), Introduction to Human Resource Anagement, New Africa Books (Pvt) Ltd, Claremont, CA.

Noe, R.A., Hollenbeck, J.R., Gerhart, B. and Wright, M.P. (2008), Human Resources Management:Gaining Competitive Advantage, 6th ed., McGraw Hill Irwin, New York, NY.

Paul, L. (2009a), “Action Theory and the Training and Performance Application: Performance Templates”, Industrial and Commercial Training, Vol. 41 No. 5, pp. 270-279.

Pfeffer, J. (1994), Competitive Advantage Through People, Harvard Business School Press, Boston, MA.

Qureshi, M.T., Ayisha, A., Mohammad, A.K., Rauf, A.S. and Syed, T.H. (2010), “Do Human Resource Management Practices have an Impact on Financial Performance of Banks?”, African Journal of Business Management, Vol. 4 No. 7, pp. 1281-1288.

Rehman, S. (2012), A Study of Public Sector Organizations with Respect to Recruitment, Job Satisfaction and Retention”, Global Business & Management Research, Vol. 4 No. 1, pp. 76-88

Rizov, M. and Croucher, R. (2009), “Human Resource Management and Performance in European Firms, Cambridge Journal of Economics, Vol. 33 No. 2, pp. 253-272.

Segares, A. (1997). Assessing the Unidimensionality of Measurement: Paradigm & Illustration Within the Context of Information System. International Journal of Management Science, 25(1), 8.

Tessema, M. and Soeter, J. (2006), “Challenges and Prospects of HRM in Developing Countries: Testing the HRM-Performance Link in Eritrean Civil Service”, International Journal of Human Resources Management, Vol. 17 No. 1, pp. 86-105.

Tung-Chun, H. (2001), “The Relation of Training Practices and Organizational Performance in Small and Medium Size Enterprises”, Education þ Training, Vol. 43 No. 8, pp. 437-444.

Wright, P.M., Gardner, T.M. and Moynihan, L.M. (2003), “The Impact of Human Resources Practices on the Performance of Business Unit”, Human Resources Management Journal, Vol. 13 No. 3, pp. 21-36.