سنجش و اندازه‌گیری چرایی فعالیت متناسب استعداد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه امام حسین (ع)

چکیده

آنچه سرمایه‌گذاری برای کشف استعداد ذاتی، منحصربه‌فرد و برتر و زمینه‌سازی برای فعالیت مبتنی بر آن را قابل دفاع می‌کند، چرایی فعالیت متناسب استعداد است. لذا، با هدف مشخص نمودن چرایی فعالیت متناسب استعداد، با رویکردی کیفی- اکتشافی، مبانی علمی معتبر، مورد پژوهش قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد مفهوم چرایی فعالیت متناسب استعداد توسط متغیرهای پنج‌گانه: عمل به علم، خلاقیت، جلوگیری از اسراف، آزادی و خود‌بودن، اندازه‌گیری می‌شود. چنانچه تلاش آدمی بر محور استعداد برترش بچرخد و روی موج استعدادش تنظیم شود، به‌خوبی از عهده جذب، پردازش و استفاده از داده‌های مرتبط با آن برمی‌آید، زیرا محرک‌های محیطی، حواس، اعصاب، ساختار مغز و محتوای ذهن به‌نحو مؤثر با هم مرتبط و مکمل شده و به‌نوعی انسان را متصل به وجود لایتناهی درون خود کرده و موجودیت او را با نظم و سازمانِ نظام هستی هماهنگ و همسو می‌نماید که این خود رفتار موفقیت‌آمیز را نتیجه می‌دهد. به این صورت که فرد و کارش، همانند قفل و کلید با هم یکی شده و هر چه بیشتر «عمل به علم»، «خلاقیت»، «جلوگیری از اسراف»، «آزادی» و «خود‌بودن» را تجربه می‌نماید.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Why Activities Must Be in Accordance with Talent

نویسنده [English]

  • mansour sadeghi mal amiri
چکیده [English]

The need to answer why activities must be in accordance with talent can be a good reason for investing on the discovery of innate, exceptional, and superior capacity. This research is intended to find out the answer in a qualitative-explorative method through valid scientific bases. The results show that the need to have activities in accordance with talent depend on five variables including practicing knowledge, creativity, avoiding profusion, freedom and self-reliance. If man’s activities are directed towards his talent, he can absorb, process and utilize the related dada because the structure of the brain and mental contents are correlated and complement each other relating one to its eternal capacity. This results in coincidence between him and the orderly system of the whole universe leading to successful activities. In this way, the individual becomes intermingled, like keys and locks, and experiences more practical knowledge, creativity, avoidance of profusion, freedom, and self-reliance.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Talent
  • Knowledge
  • Creativity
  • Profusion
  • Freedom
  • Self-Reliance

باکینگهام، مارکوس و کلیفتون، دونالد (2001). کشف توانمندی‌ها، ترجمه‌ عبدالرضا رضایی‌نژاد (1382)، تهران: نشر فر.

پاینده، ابوالقاسم (1382). نهج‌الفصاحه‌: مجموعه کلمات قصار حضرت رسول، تهران: دنیای دانش.

تهرانی، مجتبی (1380). کیش پارسایان، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

جوادی آملی، عبدالله (1385). تفسیر انسان به انسان، قم: اسراء.

حر عاملی، محمد بن حسن (1104 ق). وسائل الشیعه، قم: آل البیت(ع).

راغب اصفهانی (502 ق). مفردات قرآن، ترجمه‌ غلامرضا خسروی (1363)، تهران: انتشارات فاضل.

سید رضی (400 ه ق)، نهج‌البلاغه، ترجمه‌ دشتی، قم: فرهنگ اسلامی.

صادقی مال امیری، منصور (1384). زمینه‌سازی برای خلاقیت در مؤسسات پژوهشی کشور، رساله‌ دکتری مدیریت، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت.

صادقی مال امیری، منصور (a1392). الگوی تحلیل چیستی استعداد،فصلنامه‌ پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، ش 2، 53-80.

صادقی مال امیری، منصور (b1392). طراحی مدل تحلیل رفتار مصرف‌کننده بر اساس آموزه‌های اسلام،مجله‌ علمی پژوهشی اندیشه مدیریت راهبردی، دوره 7، ش 1، 156-123.

صادقی مال امیری، منصور (a1393). الگوی تحلیل متغیرهای مؤثر بر استعداد.فصلنامه‌ پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، ش 4، 67-92.

صادقی مال امیری، منصور (b1393). مدیریت استعداد: رویکردی سیستمی،تهران: دانشگاه امام حسین(ع).

صادقی مال امیری، منصور (c1393). مدیریت خلاقیت: چرایی خلاقیت در سازمان، تهران: دانشگاه جامع امام حسین (ع).

صادقی مال امیری، منصور (d1393). مدل سیستمی خلاقیت در سازمان،تهران: دانشگاه جامع امام حسین(ع).

صدوق، ابن‌بابویه (1413 ق). من لا یحضره الفقیه، ترجمه‌ علی‌اکبر غفاری (1367)، تهران: صدوق.

طباطبایی، محمدحسین (1366). تفسیر المیزان. ترجمه‌ سید محمدباقر موسوی همدانی، قم: دفتر انتشارات اسلامی.

کلینی، محمدابن­یعقوب (329 ق). اصول کافی، ترجمه جواد مصطفوی (1382)، ج 1 تا 4، تهران: انتشارات وفا.

گیلانی، عبدالرزاق (1100). مصباح الشریعه، تهران: پیام حق.

لند، جورج و جارمن، بت (1998). آینده‌ خلاقیت و خلاقیت آینده، ترجمه قاسم‌زاده، حسن (1379)، تهران: ناهید.

 ماتسوشیتا، کونوسوکی (1984). نه برای لقمه‌ای نان، ترجمه‌ محمدعلی طوسی (1371)، تهران: شباویز.

Allport, G. (1961). Pattern & Growth in Personality. New York; Holt, Rinehart Winston.

Amabile, T. M. (1989); Growing Up creative: Nurturing a Lifetime of Creativity. New York: Crown.

Amabile, T. M. (1979). Effects of External Evaluation on Artistic Creativity. Journal of Personality and Social Psychology 37, pp. 221–233.

Amabile, T. M. (1998). How to Kill Creativity. Harvard Business Review, 76 (5), PP. 77-87.

Argyris, C. & Schon, D. (1978). Organizational Learning. New York: Addison- Wesley.

Blanchard, K. & Shula. D. (2001). The Little Book of Coaching Motivating People to be Winners. Harper Business.

Bohm. D. (1998). On Creativity. Edited by Lee Nichol, Routledge.

Csikszentmihalyi, M. (1990). Flow: the Psychology of Optimal Experience. Harper Perennial, New York, NY

Csikszentmihalyi, M. (1996). Creativity: Flow and the Psychology of Discovery and Invention. Harper Collins Publishers, New York, NY.

Drucker, P. F. (1969). The of Discontinuity Woburn. MA: Butterworth- Heineman.

Drucker, P. F. (1991). The Discipline of Innovation. Select Articles: HBR Innovation, PP. 3-8.

Durant, W. (1927). The story of Philosophy. Advision of Simon and Schuster INC.

Ekstedt, E. (1988). Human Capital in an Age of Transition. Knowledge Development and Corporate Renewal, Stockhom: Allmanna Forlaget.

Ekvall, G. (1991). The Organizational Culture of Idea-Management: A Creative Climate for the Management of Ideas. In J.Henry & D. Walker (Eds.) Managing Innovation. London: Sage, Pp. 73-79.

Fineman, S. (1996). Experiencing Organizations. London: Sage.

Gruber, H. (1981). Darwin on Man. (2d ed). Chicago: Univercity of Chicago Press.

Hergenhan, B. & Olson. (1997). An Intrroduction to Tyeories of Learning. Furth Edition, Prentice-Hall.

Herzberg, F. (1966). Work and the Nature of Man. Cleveland: World Publishing Co.

Hesselbein, F., Goldsmith, M. & Backhard, R. (1997). The Organization of the Future. The Drucker Foundation.

Kirton, M. J. (1999). Manual: Kirton Adaptation-Innovation Inventory, Third ed. Hatfield, UK: Occupational Research Centre.

Maslow, A. H. (1970). Motivation and Personality. New York: Harper & Row.

Mcfadzean, E. (1998). Enhancing Creative Thinking Within Organizations. Management Decision, 36 (5), PP. 309-15.

Perls, F. (1969). Gestalt theraby Verbatim. Lafayette, CA: Real People Press.

Rogers, C. R. (1963). Actualizing Tendency in Relation to Motives & to Consciousness. Nebraska Symposium on Motivation (Vol.11, pp: 1-24).. Lincoln: University of Nebraska Press.

Senge, P. M. (1992). The Fifth Discipline: The art & Practice of the Learning Organization. Random House,Australia.

Shneiderman, B., Fischer, G., Czerwinski, M., Resnick, M., Myers, B. & Candy, L. (2005). Creativity Support Tools. International Journal of Human-Computer Interaction, 20 (2), PP. 61-77.

Smith,W. H. (2000). What Matters Most: the Power of Living your Values? New York: Simon & Schuster.

Sternberg, R. & Lubart, T. (1991). Anivestment theory of Creativity and its Development. Human Development, 34.

Taylor, A. C. (1959). The Nature of Creative Process (In p. Smith, ed. Creativity) Hastings Hose. New York.

Thomson, W. J. (1983). Effects of Control on Choice Reward and Punishment. Bulletin Psychnomic Society, 21, PP. 462-464.

Weisberg, R. W. (1992). Creativity the Myth of Genius. New York: Free man.