ارائه‌ مدلی برای پیش‌بینی سطح معنویت در سازمان با رویکرد شبکه‌ عصبی مصنوعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر شرکت گاز استان یزد

2 دانشگاه یزد

3 کارشناس ارشد و مربی آموزشکده فنی و حرفه ای حضرت رقیه یزد

چکیده

رشد روزافزون تمایل به معنویت در محیط کار، به ایجاد پارادایم جدیدی در علم سازمانی منجر شده و مزایای برآمده از ایجاد محیط کار معنوی، کانون توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است. از این‌رو، با توجه به اهمیت موضوع معنویت در محیط کار، هدف این پژوهش، ارایه‌ مدلی برای پیش‌بینی سطح معنویت در سازمان با رویکرد شبکه‌ عصبی مصنوعی است. در این مطالعه، از روش پژوهش توصیفی- اکتشافی استفاده شده است. جامعه‌ آماری این پژوهش کلیه‌ کارکنان شرکت گاز استان یزد به تعداد 585 نفر بوده‌اند. با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، نمونه‌ای شامل 140 نفر (26 زن، 114 مرد) از کارکنان شرکت گاز انتخاب شدند و پرسشنامه‌ای محقق‌ساخته متشکل از 46 پرسش در چهار سطح: فردی، گروهی، سازمانی و معنویت در سازمان تدوین شد و پس از آزمون روایی و پایایی، بین افراد نمونه توزیع شد. نتایج حاصل از چهار نمونه شبکه عصبی، مشخص شد که عوامل رویه‌های سازمانی شامل: احساس کمک‌کردن شرکت به جامعه در کارکنان، توجه به نیازهای معنوی کارکنان، برگزاری دوره‌های آموزشی معنوی در سازمان و گزینش کارکنان بر مبنای فلسفه‌ معنویت محورشرکت، مهم‌ترین عوامل مؤثر بر معنویت در سازمان کارکنان شرکت گاز استان یزد است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Model for Predicting Spiritual Levels in Organizations Through Artificial Neural Network (ANN)

چکیده [English]

Rapid progress in the intention towards spirituality has resulted in presenting a new paradigm in organizational science. Its advantages relate to establishing a new spiritual working atmosphere which has drawn the attention of many researchers. Due to the importance of spirituality in working environment, this research is intended to design a model for predicting spirituality through artificial neural network. This is a descriptive-exploratory research whose population contained all the employees of Yazd Gas Company (585 employees). The sample group included 140 subjects (26 women, 114 men), being exposed to a researcher-made questionnaire of 46 questions at individual, organizational, spiritual and group levels. The reliability and validity of the questionnaire had already been confirmed. The results indicated that factors relating to organizational processes including employees’ perception of the company’s sympathy with people, considering the spiritual needs of the employees, holding spiritual instructive classes, and selecting the employees on the basis of spiritual oriented philosophy turned out to be the most effective ones.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spirituality
  • Spirituality in Organizations
  • artificial neural network (ANN)
راعی، رضا (1380). شبکه‌های عصبی؛ رویکردی نوین در تصمیم‌گیری مدیریت. فصلنامه‌ مدرس. دوره‌ 5، ش 2، صص 133-154.
زاهدی، شمس‌السادات و پناهی، علی (1387). بررسی نقش معنویت در کارایی بانکداری. فصلنامه‌ علمی- ترویجی مطالعات مدیریت. سال 19، ش 58، صص 191-209.
سرلک، محمدعلی؛ ویسه، سیدمهدی؛ پوراشرف، یاسان‌اله و مهدی‌زاده، حسین (1391). طراحی مدل سازمان معنویت‌گرا در آموزش عالی ایران. پژوهش‌های مدیریت عمومی. سال 5، ش 18، صص
5-24.
سلطانی، سعید؛ سرداری، سروش؛ شیخ‌پور، مژگان و موسوی، صغری (1389). شبکه‌های عصبی مصنوعی: مبانی، کاربردها و آشنایی با نرم‌افزارهای Easy NN-Plus و NeuroSolutions. تهران، انتشارات نص.
فرهنگی، علی اکبر؛ فتاحی، مهدی و واثق، بهاره (1385)، معنویت در محیط کار و نقش آن در بهبود رفتار شهروند سازمانی، فرهنگ مدیریت، سال 4، ش 13، صص 5-36.
کرد تمینی، بهمن و کوهی، ملیحه (1390). بررسی رابطه‌ تعهد سازمانی با فرسودگی شغلی و معنویت سازمانی در بین کارمندان اداره‌‌ پست شهرستان زاهدان و گرگان. پژوهش‌هایمدیریتعمومی. سال 4، ‌ش 14، صص 129-144.
مقیمی، سیدمحمد؛ رهبر، امیرحسین و اسلامی، حسن (1386). معنویت سازمانی و تأثیر آن در خلاقیت کارکنان (رویکرد تطبیقی). فصلنامه‌ اخلاق در علوم و فناوری. سال 2، ش 3 و 4، صص 89-98.
میرغفوری، سیدحبیب‌اله؛ طاهری‌دمنه، محسن و زارع احمدآبادی، حبیب (1388). ارزیابی روش‌های سنجش کیفیت خدمات به‌وسیله‌ شبکه‌های عصبی مصنوعی. چشم‌انداز مدیریت. ش 31، صص
63-79.
یزدانی، حمیدرضا؛ کاظمی‌نجف‌آبادی، محمدرضا و سلیمی، غلامرضا (1389). بررسی نقش میانجی معنویت در رابطه بین ابعاد عدالت سازمانی و پی‌آمدهای معنویت. چشم‌انداز مدیریت بازرگانی.
ش 3، پیاپی 36، پاییز 1389، صص 113-117.
Ashmos, D. P. & Duchon, D. (2000). Spirituality at Work: A Conceptualization and Measure. Journal of Management Inquiry, 9(2): 134-145.
Aydin, B., & Ceylan, A. (2009). The Effect of Spiritual Leadership on Organizational Learning Capacity. African Journal of Business Management, vol.3, no.5, pp. 184-190.
Beheshtifar, M. & Zare, E. (2013). Effect of Spirituality in Workplace on Job Performance. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 5, 248-254.
 
Bordbar, H., & Askari Matin, S. (2013). Spirituality and Theism in Organizations: Characteristics of a Theistic Management. Iranian Journal of Management Studies (IJMS), 6, 61-79.
Chang, C., H. Hwang, H. Liaw, M.Hung, S. Chen, & D. Yen (2008). A Neural Network Evaluation Model for Erp Performance from Scm Perspective to Enhance Enterprise Competitive Advantage). Expert Systems with Applications, No. 35, PP. 1809–1816.
Fernando, M (2007). Spiritual Leadership in the Entrepreneurial Business A Multipath Study. Senior Lecturer, School of Management and Marketing, University of Wollongong, Australia, p.97-99.
Geigle, D. (2012). Workplace Spirituality Empirical Research: A Literature Review. Business and Management Review, Vol. 2(10) pp. 14 – 27.
Hawkins, Gunnells & Tiffany, Ayn (2008), An Exploration of the Relationship Between Spirituality snd Social Justice Work of Counselors and Counselor Educator, A Dissertation Presented to the Faculty of the College of Education of Ohio University.
Hong, Y.J. (2009). The Influence of Perceived Workplace Spirituality on Job Satisfaction, Intention to Leave, and Emotional. For the Degree of Doctor of Philosophy.
Javanmard, H. (2012). The Impact of Spirituality on Work Performance. Indian Journal of Science and Technology, 5(1).
Jurkiewicz, C. L., & Giacalone, R. A. (2004). A Values Framework for Measuring the Impact of Workplace Spirituality on Organizational Performance. Journal of Business Ethics, 49(2), 129-142.
Kamil, N. M., Al-Kahtani, A. & Sulaiman, M. (2011). Articulation of Spirituality in the Workplace: The Case of Malaysia. 8th International Conference on Islamic Economics and Finance, 1-19
Khanifar, H., Jandghi, G. & Shojaie, S. (2010). Organization Consideration between Spirituality and Professional Commitment. European Journal of Social Sciences, 12, 558-570.
Kinjerski , Val & Skrypnek, Berna J. (b) (2006), "Creating Organizational Conditions that Foster Employee Spirit at Work", Leadership & Organization Development Journal, 27, 280-295.
Kinjerski, V. & Skrypnek, B. (2008). The promise of Spiritual Work Increasing Job Satisfaction and Organizational Commitment and Reducing Turnover and Absenteeism in Long Term Care. Journal of Gerntoplogical Nursing, 34 (10), 17-27.
Lefebvre, C., J., Principe, D., Samson, D., Wooten, & G. Geniesse. (2005). NeuroSolutions, 5.00 ed.NeuroDimension,Inc.
Marques,J., Dhiman, S. & King, R. (2007). Spirituality in the Workplace: What It Is, Why It Matters, How to Make It work for you. Published by Books for all that you are Personhood Press.
Milliman, J., Czaplewski, A. J. & Ferguson, J. (2003). Workplace Spirituality and Employee Work Attitudes, an Exploratory Empirical Assessment, Journal of Organizational Change Management, 16, (4), 426- 447.
Neal, J. & Biberman, J. (2003). Introduction: The Leading Edge in Research on Spirituality and Organizations. Journal of Organizational Change Management, 16(4), 363-366.
Oswick, C. (2009). Burgeoning workplace spirituality? A Textual Analysis of Momentum and Directions. Journal of Management, Spirituality and Religion,6(1), 15-25.
Pawar, B. S. (2009). Individual spirituality, workplace spirituality and work attitudes: An empirical test of direct and interaction effects. Leadership & Organization Development Journal, 30(8), 759-777.
Petchsawang, P., & Duchon, D. (2012). Workplace spirituality, meditation, and work performance. Journal of Management, Spirituality & Religion, 9(2), 189-208.
Razi,M.A., & Athappilly, K.( 2005). A Comparative Predictive analysis of neural networks (NNs), nonlinear regression and classification and regression tree (CART) models. Expert System with Applications, 29, 65-74.
Rego, A., Cunha, M., & Souto, S. (2007). Workplace Spirituality, Commitment, and Self-Reported Individual Performance. Management Research, 5(3). 163–183.
Saxena, A., & Saxena, A. (2011). Workplace Spirituality: A Basic Pillar for Modern Management. International Journal of Management Research and Review. 1(2).
Sapta. A, Hermawan, A. Hubeis, M. & Affandi, M.J. (2013). Effect of ESQ Training (Training of Emotional Intelligence and Spiritual Intelligence) to Organizational Commitment and Job Satisfaction. International Journal of Information Technology and Business Management. Vol.11 No.1. 40- 55
Sharique, M., Murtaza, S. T., & Sharif, S. (2012). A Comparative Study of Spirituality between Male and Female Sportspersons of Aligarh Muslim University. Aligarh Golden Research Thoughts, 1(7).
Sheng, C.W., & Chen, M. C. (2012). Workplace Spirituality Scale Design-The View of Oriental Culture. Journal of Business and Management Research, Vol. 1, No. 4.
Shojaie, S., Barani, G. & Seyyedrezaie, S. H. (2013). Necessity of Implementation of Workplace Spirituality and its Administrative Strategies. International Journal of Basic Sciences & Applied Research. Vol., 2 (2), 245-248
Sudibyo, Y.A., & Hiskia, R.F. (2013). The Influences of Workplace Spirituality, Organizational Factors, and Cultural Factors on Employees Performance Through Organizational Commitment. International Conference on Business, Economics and Accounting.
Sulaiman, M., & Bhatti, O. K. (2013). Workplace Deviance and Spirituality In Muslim Organizations. 3rd International Conference on Management Hydro Hotel, Penang, Malaysia.
Tevichapong, P., (2012). Individual Spirit at Work and its Relationship with Employee Work Attitudes and Organizational Outcomes: An Empirical Examination in Corporate Thailand. Aston University.
Wanger-Marsh, Conley J. (1999). The 4th Wave: The Spirituality-Based Firm. Journal of Organizational Change Management, .12, (4), 292-301.
Youn, H. & Gu, Z. (2010), Predicting Korean Lodging Firm Failures: An Artificial Neural Network Model Along with a Logistic Regression Model. International Journal of Hospitality Management, No. 29, PP. 120–127.