بررسی روابط بین سرمایه‌ اجتماعی، مشارکت سازمانی و سرمایه ‌انسانی در نظام آموزش عالی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه ارومیه

2 هیات علمی دانشگاه ارومیه

3 دانشپاه دولتی ارومیه

چکیده

آموزش عالی نقش مهمی در بازشکل‌دهی و تغییر پایدار در جامعه دارد. در این فرایند عوامل مهمی همچون سرمایة اجتماعی، مشارکت سازمانی و سرمایة انسانی نقش‌آفرینی می‌کنند. بنابراین، هدف جستار مورد نظر، بررسی اثرات سرمایه‌ اجتماعی بر مشارکت سازمانی به‌همراه نقش سرمایه‌ انسانی بین کارکنان دانشگاه نوشیروانی بابل بوده است. جامعه‌ مورد نظر، کارکنان دانشگاه (180 نفر) بوده و نمونه‌ مورد نظر بر اساس جدول مورگان با توجه به روش تصادفی ساده (113 نفر) انتخاب شده است. ابزار پژوهش شامل سه پرسشنامه‌ استاندارد سرمایه‌ اجتماعی ناهاپیت و گوشال با پایایی (85/0)، پرسشنامه‌ سرمایه‌ انسانی نادری با پایایی (87/0) و پرسشنامه‌ مشارکت سازمانی دنیسون با پایایی (90/0) و روایی آن براساس نظر متخصصان برای هر سه ابزار، مناسب گزارش شده است. روش تجزیه‌وتحلیل با استفاده از نرم‌افزار لیزرل و نمونه معادلات ساختاری انجام پذیرفته است. نتایج، حاکی از تأثیر سرمایه‌ اجتماعی بر مشارکت سازمانی و سرمایه‌ انسانی است؛ همچنین، سرمایه‌ انسانی بر مشارکت سازمانی اثر داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Appraisal of the Relationship between Social Capitals, Institutional Partnership, and Human Capital in Higher Education System

چکیده [English]

Higher education plays an important role in the reformation and constant change in societies. This process includes factors such as social capital, institutional partnership and human capital. This research is intended to investigate the effects of social capitals on institutional partnership along with human capital in Noushirvani University at Babul. Research population included all employees at this university (180 emloyees) from whom 110 were selected as the sample group by Morgan table. Two social capital questionnaires along with a single institutional partnership questionnaire were applied as research instruments. LISREL and structural equation modeling were used for data analysis. The results indicated that social capital were effective on institutional partnership and human capital. Human capital turned out to be effective on institutional partnership.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social capitals
  • human capital
  • Institutional Partnership

احمدی، سیدعلی‌اکبر و فیض آبادی، حوریه (1390). بررسی ارتقای سرمایه‌ اجتماعی بر بهبود عملکرد سازمان، نمونه موردی سازمان‌های ستادی شهرداری تهران. نشریه‌ مدیریتدولتیدانشکده‌ مدیریت دانشگاهتهران. 3(6)، 35-45.

امیرخانی، طیبه و آغاز، عسل(1389). توسعه‌ سرمایه‌ اجتماعی در پرتو سرمایه‌ انسانی: شرکت ملی پتروشیمی. پژوهش­های مدیریت در ایران. 15(1)، 1-20.

الوانی، مهدی و شیروانی، علی­رضا (1385). سرمایه‌ اجتماعی، مفاهیم، نظریه‌ها و کاربردها. اصفهان، نشر مانی.

بلوکی، سمیرا (1391). تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر فرهنگ سازمانی و رفتار شهروند سازمانی در کارکنان جهاد کشاورزی شهر اصفهان. پایان‌نامه‌ کارشناسی ارشد روان‌شناسی. دانشگاه علوم و تحقیقات خوزستان.

رحیم‌نیا، فریبرز و علیزاده، مسعود (1388). بررسی ابعاد فرهنگ سازمانی براساس مدل دنیسون از نظر اعضای هیئت علمی، دانشگاه فردوسی مشهد. مجله‌ ‌مطالعات تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه فردوسی. 10(1)، 147-170.

زارعی متین، حسن (1390). مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته. چ 2، تهران، نشر آگه.

طلوعی اشلقی، عباس و کاوسی، اسماعیل (1385). نگرش نوین بر سرمایه‌ اجتماعی. پژوهش‌نامه‌ سرمایه‌ ‌اجتماعی. ش 1.

فیضی، کامران و رونقی، محمد حسین(1390). ارزیابی سرمایه‌های فکری و اجتماعی شرکت‌های رتبه‌بندی‌شده توسط شورای عالی انفورماتیک ایران. فصلنامه‌ علمی-‌پژوهشی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران. 27(1)، 189-206.

فرهی، علی؛ ظریف­منش، حسین، فقیه­علی­آبادی، هادی و مازندرانی، رضا (1393). توسعه‌ فرایندهای اصلی سرمایه‌ انسانی با بهره­گیری از فن تحلیل شکاف (مورد مطالعه: یکی از مؤسسات بزرگ اقتصادی). دوفصلنامه‌ پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع). س 6، ش 3، 115-138.

قاسمی، جعفر (1382). توانمندسازی. ماهنامه‌ تدبیر. ش 132.

گودرزوندچگینی، مهرداد؛ رضایی دیزگاه، مراد و اسدی، منوچهر(1390). تأثیر عدالت سازمانی بر سرمایه‌ اجتماعی، شعب بیمه‌ ایران استان گیلان. پژوهش­های مدیریت منابع انسانی. 3(1)، 169-198.

موسوی، میرنجف و باقری کشکولی، علی (1391). بررسی نقش سرمایه‌ اجتماعی در نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده، مطالعه‌ موردی شهر سردشت. مجله‌مطالعاتو پژوهش‌های شهریو منطقه­ای. 4 (17)، 105-122.

نیکوکار، غلامحسین؛ اسکندری، مجتبی؛ حصیرچی، امیر و مولادوست­اصل، مرتضی(1392). طراحی الگوی بهره­وری سرمایه‌ انسانی (مورد مطالعه: شرکت راه­آهن جمهوری اسلامی ایران). دوفصلنامه‌ پژوهش­های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع). سال 5، ش 2، 171-199.

Bontis, N. & Fitz-enz, J. (2002). Intellectual Capital ROL: A Causal Map Of Human Capital Antecedents and Consequents. Journal of Intellectual Capital, 3(3), 223-247.

Bozbura, T. (2007). Prioritization of Human Capital Mearurment Indicators Using Fuzzy AHP. Knowledge Management Tools and Techmiques, 123-136.

Brooks, K. & Natukho, F, M. (2006). Human Resource Development. Social Capital, Emotional Intelligence: Any Link to Productivity Journal of European Industrial training. 20(2), 117-128.

Denison, A. (2007). Model Involvement. Available at: http://www.denisonconsulting.com/ advantage/ researchModel/ model/ involvement.aspx.

Denison, D., Cho, H. J. & Young, J. (2000). Diagnosing Organizational Culture: A model and Method, Orking Paper, International for Management Development.

Denison, D.R. (2008). Bringing Corporate Culture to the Bottom line Organizational Dynamecs. Developing it in your Organization. Harvard Business Review China , 128-139.

Dıez, J., Ochoa, M., Prieto, M. & Santidrian, A. (2010). Intellectual Capital and Value Creation in Spanish Firms. Journal of Intellectual Capital, 11(3), 348.

Dijk, H. (2002). Organizational Culture and its Impact on Organizational Effectiveness in Management Faculty Staff, [Thesis].Tehran: Shahid Beheshti University.

Francois, H. (2006). Organizational Culture and Performance Measurement Systems. Journal of Accounting, Organizations and Society , 31(5), 77-103.

Gainey. R., Mariel, A. & Allison, T, C. (2011). Fear of Crime Revisited: Examining the Direct and Indirect Effects of Disorder, Risk Perception,and Social Capital. Am J CrimJust, 120–137

Gamerschalg, R. & Moeller, K. (2011). The Positive Effects of Human CapitalReporting. Corporate Reputation Review,14(2), 145–155.

Grootaert, C. & Swamy, V. (2002). Social Capital, Household Welfare and Poverity in Burkina Faso. Journal of African Economies, 11)1, (4-38.

Gusztav, N. (2005). The Politics of Rural Development in Europe.IEHAS Discussion Papers 0505, Institute of Economics, Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences. pp. 1-45.

Hall, W. (2008) .The New Human Capital Strategy. New York American Management Association.

Kocakulah, M. & Harris, D. (2005). Mearuring Human Capital Cost Through Benchmarking in Health Care Environment. Journal of Health Care Finance . 29(2), 27-37.

Lawler, E. (2009). Make Human Capital a Source of Competitive Advantage. USC Marshall School of Business, 1-24.

Lesser, N. & Stork, M. (2001). Building the Knowledge-Based Organization: How Culture DrivesKnowledge Behaviors. Center for Business Innovation, Ernst & young LLP pub. Available at: www. Science Direct. com.

Lin ,S. & Huang, Y. (2005).The Role of Social Capital in the Relationship between Human Capital & Career Obility. Journal of Intellectual Capital Vol, 6(2), 189-199.

Liu, Ch. (2009). Study on the Effect of Intellectual Capital on Firm Performance, International Conferenceon Management of e-Commerce and e-Government, 229-231.

Lopez, G. & Cuartas, D. (2010). The Most Relevant Indicators of Intellectual Capital Components in an Engineering Faculty. and International Congress on Engineering Education, 249-253.

McGregor, J., Tweed, D. & Pech, R. (2004). Human Capital in the New Economy: Devil's Bargain Journal of Intellectual Capital.5(1),17-36.

Nahapit, J. & Ghoshal , S. (1998). Social Capital, Intellectual Capital and the OrganizationalAdvantage. Academy of Management Review, 2.Teachman j,k, Passch and k, Carver(1997). Social Capital and the Generation of Human Capital. Social forces,75, 1343-1359.

Newton, K. & Norris, P. (2000). Trust in Public Institutions: Faith, Culture, or Performance. Available online at www.scapital.com. Lastaccessed Nov 2008.

Ong Koh,T. & Rowlinson, S.( 2011). Relational Approach in Managing Construction Project Safety. Journal of A Social Capital Perspective, Accident Analysis and Prevention, 64(3), 661-692.

Ostrom. E. (2009). What is Social Capital In V.O Bartkus & J.H,Davis (Eds.). Social Capital: Reaching out, Reaching iv. Cheltenham: Edward Elgar, 17-38.

Perez, Rodriguez J., Pablos, de. & Ordones, P. (2003). Knowledge Management and Organizational Competitiveness: A Framework for Human Capital Analysis. Journal of Knowledge Management, 3(3) 82-91.

Pors, N.O. (2007). Globalization, Culture and Social Capital: Library Professionals on the Move. Library Management, 28(4/5), 181-190.

Rob, L. & Zemeski, .c. (2000). Essential of Organizational Behavior. Prentice Hall of India. Available from;  www.scribd.com/doc/204434263/MBA-Syllabus.

Sabatini, F. (2011). The Role of Social Capital in Economic Development. Investigating the Causal Nexus through Structural Equations Models, Available from; www.socialcapitalgateway.org.

Stone, W. & Jody, H. (2011) .Measuring Social Capital: Towards  Standardized Approach, http://www.aes.asn.au/conferences/2002/PAPERS/Hughes.pdf.

Warner, M. (2003). Social Capital Construction and the Role of the State. Rural Sociology.64(3).373-393.

Yukl, G. (2008). The Leadership Quarterly, Management Department. Available  at: www.elsevier.com /locate /leaqua.

Zippay, A. (2001). The Role of Social Capital in Reclaiming Human Capital: A Longitudinal Study of Occupational Mobility Among Displaced Steelworkers. Journal of Sociology and Social Welfare, 23(4),18-31.