تحلیل راهبردهای مدیریت منابع انسانی در سازمان‌ها با رویکرد فناوری اطلاعات

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه

چکیده

با توجه به کاربرد روزافزون فناوری اطلاعات در سازمان‌ها، به‌عنوان یک مزیت رقابتی، هر سازمان برای تطبیق با فضای جدید، بایستی درکی عمیق از راهبردهای مدیریت منابع انسانی به‌د ست آورد تا از این رهگذر و در جریان رقابت فشرده، از مزیت‌های رقابتی به‌کارگیری فناوری در عصر فناوری اطلاعات استفاده کند. هدف از انجام این تحقیق، بررسی تفاوت بین رویکرد راهبرد سازمان‌ها در تطبیق راهبردهای مدیریت منابع انسانی با راهبردهای فناوری اطلاعات برای پاسخ‌گویی به نیاز‌های خدماتی مشتریان وکسب مزایای رقابتی است. پژوهش حاضر، تحقیق کیفی از نوع تحلیل محتوا است که برای گردآوری داده‌ها از ابزار مصاحبه استفاده شده است. جامعه‌ی آماری در این پژوهش دو بانک بزرگ کشور (بانک ملت و بانک پارسیان) می‌باشدکه برای انتخاب نمونه‌های تحقیق از روش گلوله‌برفی[1] استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که هر دو بانک با بهره‌گیری از رویکرد‌های متفاوت در راهبردهای مدیریت منابع انسانی قابلیت‌ها و توانایی‌های خود را در به‌کارگیری اثربخش فناوری اطلاعات برای توسعه‌ی خدمات بانکی و کسب مزایای رقابتی، بهبود بخشیدند.
[1]. Snowball Sampling

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of Human Resource Management Strategies in Organizations through an Information Technology Approach

نویسندگان [English]

  • mahdi alvani
  • mojtaba safari
چکیده [English]

Due to the increasing usage of information technology as a competition advantage in organizations, it seems necessary for organizations to have a deep understanding of human resource strategies for adaptation to this new situation. This will make organizations capable of making use of the technology in the era of information technology. This research is intended to investigate the differences between organizations in their strategies for adapting their human resource approaches to information technology strategies for responding to their clients’ needs to services and acquiring competition advantages. This is a qualitative research making use of content analysis. Data is collected by questionnaires. Research community involves two Iranian great banks (Mellat Bank and Pasargad Bank). Sample group is selected by snowball sampling method. The results indicated that both banks have been able to improve their capabilities in making effective use of information technology for developing banking services and acquiring competitive advantages by applying different human resource strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Banking Industry
  • Information Technology Strategy
  • human resource strategy