تبیین اثرات توانمندسازی سرمایه‌های انسانی با استفاده از رویکرد پویایی سیستم

چکیده

سرمایه‌های انسانی، منبع راهبردی سازمان‌ها هستند و توانمندسازی نیروی انسانی، رویکردی نوین در راستای توسعه‌ی منابع انسانی است که منجر به افزایش بهره‌وری، بهبود کیفیت محصولات و خدمات و سودآوری سازمان‌ها می‌گردد. هدف این مقاله، تحلیل اثرات توانمند‌سازی سرمایه‌های انسانی با استفاده از روش پویایی سیستم می‌باشد. بدین منظور، ابتدا به بررسی مفاهیم توانمندسازی منابع انسانی و رویکرد پویایی‌های سیستمی پرداخته شده و در ادامه مدل علّی تحقیق ارایه گردیده است. الگوی ارایه‌شده، چارچوبی را به‌منظور تحلیل پویایی اثرات توانمندسازی کارکنان مشخص کرده و مدیران را به یک ابزار قابل فهم و تصویری، برای درک و ایجاد دیدگاهی درباره اهمیت این عامل به‌عنوان مزیتی رقابتی، رهنمون می‌سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explanation of the Effects of Human Resource Empowerment by the Use of System Dynamics Approach

چکیده [English]

Human resource can be regarded as an organizational strategic source and its empowerment is a new approach to human resource development leading to more productivity, qualitative increase in the products and services and profit making by the organizations. Using system dynamics approach, the researchers intends to analyze the effects of empowering human resources. Firstly, the concepts of empowerment and system dynamics are defined. Then, a causal model is presented for the research. The presented model specifies a framework for analyzing the effects of human resource empowerment strategy, which provides managers with an understandable and visualized tool for appreciating the importance of human resource empowerment as a competitive advantage.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Human Resource (Human Capital)
  • empowerment
  • system dynamics