طراحی و تبیین مدل معماری دانش منابع انسانی در سازمان‌های دانش‌بنیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

2 دانشگاه لرستان

3 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

4 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

چکیده

پژوهش حاضر باهدف طراحی و تبیین مدل معماری دانش منابع انسانی در سازمان­های دانش­بنیان با استفاده از رویکرد ساختاری تفسیری انجام پذیرفت. این پژوهش بر پایه پژوهش‌های آمیخته و به‌صورت کیفی و کمی است که ازنظر هدف، کاربردی و حیث ماهیت و روش، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را شرکت­های دانش­بنیان استان لرستان تشکیل می­دهد که 30 نفر از خبرگان آن‌ها براساس اصل کفایت نظری و با استفاده از روش نمونه­گیری هدفمند انتخاب‌شده‌اند. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی پژوهش، مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی نیز پرسشنامه است. در بخش کیفی، برای شناسایی عوامل، داده‌ها و اطلاعات به‌دست‌آمده از مصاحبه با استفاده از نرم‌افزارAtlas.ti و روش کدگذاری داده بنیاد بر مبنای رویکرد استرواس و کوربین تحلیل شد و مؤلفه و شاخص‌های معماری دانش منابع انسانی شناسایی شدند. همچنین در بخش کمی پژوهش، با استفاده از نرم‌افزارMatlab و روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری مدل نهایی پژوهش تدوین و ارائه‌شده است. یافته­های پژوهش دربرگیرنده شاخص‌ها و مؤلفه‌های معماری دانش منابع انسانی و ارائه مدل معماری دانش منابع انسانی در سازمان­های دانش­بنیان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and Explaining Human Resource Knowledge Architecture Model in Knowledge-Based Organizations

نویسندگان [English]

  • Abdollah Saedi 1
  • reza sepahvand 2
  • najmeddin mousavi 3
  • mohammad hakkak 4
1 .phD Human Resources Management, Lorestan University, Khoramabad,,Iran
2 lu univ
3 Associate Prof, Department of Business Management, Lorestan University, Khoramabad,Iran
4 Associate Prof, Department of Business Management, Lorestan University, Khoramabad,Iran
چکیده [English]

This research is aimed at designing and explaining human resource knowledge architecture model in knowledge-based organizations using interpretive structural approach. It is based on mixed method including both qualitative and quantitative sections. The research is an applied one in terms of purpose, which follows descriptive survey method in terms of nature and methodology. The statistical population of this study is composed of knowledge-based companies of Lurestan province of which 30 experts are selected as sample according to theoretical adequacy and purposive sampling method. Data collection tool contains semi-structured interviews in the qualitative part of the research and a questionnaire in the quantitative section. To identify the factors, the data and information obtained from the interviews are analyzed using Atlas.ti software as well as the database coding method based on Strauss and Corbin approach, as a result of which the components and indicators of HRM are identified. In the quantitative part of the research, using the Matlab software and the interpretive structural modeling method, the final model of the research is designed. The findings of the study include HR architecture indicators and components of HRM model in knowledge-based organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge architecture
  • human resource knowledge architecture
  • interpretive structural approach
  • knowledge-based organizations
عبدالهی، مریم؛ حسین زاده، علی (1397). بررسی تأثیر معماری دانش بر هویت‌سازمانی با تأکید بر نقش میانجی توانمندسازیروان‌شناختی و سرمایه اجتماعی (موردمطالعه: کارکنان شهرداری مشهد)، مجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی،سال پانزدهم، 113-142.
علامه، سید محسن؛ عسگری، نوربخش؛ خزایی پول، جواد (1395). بررسی فرهنگ‌سازمانی بر عملکرد سازمانی: تأکید بر نقش تسهیم دانش و چابکی سازمانی با رویکرد کارت امتیازی متوازن، مدیریت فرهنگ‌سازمانی، 14(2)، 453-474.
محمدی فاتح، اصغر؛ جوکار، علی (1391). استقرار مدیریت دانش در نیروهای مسلح، ارائه مورد کاوی تطبیقی از صنایع هوافضای کشورهای دیگر، مدیریت نظامی، 44(11)، 123- 158.
Atapattu, M. & Ranawake, G. (2017). Transformational and Transactional Leadership Behaviours and their E®ect on Knowledge Workers' Propensity for Knowledge Management Processes, Journal of Information & Knowledge Management, 16(3), 1-23.
Atapattu, M. (2018). High performance work practices and knowledge workers’ propensity for knowledge management processes, Knowledge Management Research & Practice,1-11.
Balamurugan, A. & Abdul Zubar, H. (2019). An integrated approach to performance measurement, analysis, improvements and knowledge management in healthcare sector,International Journal of Knowledge Management Studies, 10(1), 84-99.
Bardolet, C. Sellens, J. & Royo, M. (2018). Knowledge Workers and Job Satisfaction: Evidence from Europe, Springer Science +Business Media, LLC, J Knowl Econ, 1-25.
Chevron, J. S. (2001).Developing an integrated enterprise-wide knowledge architecture. Paper presented at the APQC conference of Next Generation KM, APQC, Houston, TX: pp. 1-20.
Darroch, J. (2005). Knowledge management, innovation, and firm performance, Journal of Knowledge Management, 3(9), 101–115,
Dragoni, M., Tonell, S. & Moretti, G. (2017). A Knowledge Management Architecture for Digital Cultural Heritage, Journal on Computing and Cultural Heritage, 10(3), 1-18. 
Evers, H. D. (2008). Knowledge hubs and knowledge clusters: Designing a knowledge architecture for development. Paper presented at the conference of Knowledge Architecture for Development: Challenges ahead for Asian Business and Governance, Singapore, SMU.
Govender, L., Peruma, R. & Perumal, S. (2018). Knowledge management as a strategic tool for human resource management at higher education institutions, South African Journal of Information Management, 20(1), 1-10.
Huang, J.J., Tzeng, G.H. & Ong, C.S. (2005). Multidimensional data in multidimensional scalingusing the analytic network process, Pattern Recognition Letters, 26 (6),755-767.
Holm, J., Olla, P., Moura, M. & Warhaut, M. (2006). Creating architectural approaches toknowledge management: an example fromthe space industry, Journal Of KnowledgeManagement, 10(2), 36-51.
JamesM. (2019).Knowledge acquisition and firm competitiveness: the role of complements and knowledge source,Journal of Knowledge Management, 23(1), 46-66.
Kamhawi, E. (2010). The three tiers architecture of knowledgeflow andmanagement activities, Information and Organization, 7(1), 169- 186.
Kianto, A., Shujahat, M.,  Hussain, S., Nawaz, F. & Ali, M. (2018).The impact of knowledgemanagement on knowledgeworker productivity, Baltic Journal of Management,1-21.
Lasnik, V. E. (2000). Architects of knowledge: an emerging hybrid profession for educational communications, in: STC’s 50th Annual Conference, Dallas TX. pp.: 132-136.
Makowsky, M. & Wang, S. (2017). Embezzlement,Whistleblowing, andOrganizational Architecture: An Experimental Investigation, Journal of Economic Behavior and Organization, 15(4), 1-44. 
Mishra, P., Kishore, S. & Shivani, Sh. (2018). The Role of Information Technology for Knowledge Management: An Empirical Study of the IndianCoal Mining Industry, Journal of Global Information Technology Management,21(3), 208-225.
Nick Bontis, A. (2016). Negotiate, reciprocate, or cooperate? The impact ofexchange modes on inter-employee knowledge sharing, Journal of Knowledge Management, 20(4), 1-60.
Njiraine, D. (2019). Enabling Knowledge Sharing Practices for Academic and Research in Higher Education Institutions, Information and Knowledge Management, 9(3), 82-89.
Ravi V. & Shanker R. (2005). Analysis of interactions among the barriers of reverse logistics; Technological Forecasting and Social Changes,72.
Royal, C., Evans, J. & Windsor, S. (2014). The missing strategic link – human capital knowledge, and risk in thefinance industry – two mini case studies, An International Journal of Entrepreneurial Finance, 16(3), 189-206.
Ruzicic, V. & Micic, Z. (2017). Creating a strategic national knowledge architecture: A comparative analysis of knowledge source innovation in the ICS subfields of multimedia and IT security, Journal computers & security, 18(5),  455-466.
Sandkuhl, K. (2015). Patten-Based Knowledge Architecture For Information Logistics, Revista Investigacion Operacional, 36(1), 36-44.
Snyman, R., & Kruger, C. J. (2004). The interdependency between strategic management and strategic knowledge management. Journal of knowledge management8: 5-19.
Tsai, S. (2018). Innovative behaviour of knowledge workers and social exchange attributes offinancial incentive: implicationsfor knowledge management, Journal of Knowledge Management, 22(8), 1757-1781.
Tyugu, E. (2005). Understanding knowledge architectures, Knowledge-Based Systems, 19(3), 50- 56.
Wickramasinghe, N. (2003). Do We Practise What We preach? Are Knowledge Management Systems in Practice Truly Reflective of Knowledge Management Systems in theory?.Business Process Management Journal, 9(3), 295-316.
Wipawayangkool, K. & Teng, J. (2018). Profiling knowledge workers’ knowledge sharingbehavior via knowledge internalization,Knowledge Management Research & Practice,9 (2), 1-14.
Wulf, A. & Butel, B. (2017). Knowledge sharing and collaborative relationships in business ecosystems and networks - a definition and a demarcation,Industrial Management &DataSystems, 8(4), 1-25.
Zaim, H., Keceli, Y., Jaradat, A. & Kastrati, S. (2018). The effects of knowledge management processes on human resource management: Mediating role of knowledge utilization, Journal of Science and Technology Policy Management, 9(3), 310-328.