تصمیم‌گیری چندمعیاره‌ی فازی در پیاده‌سازی مدیریت دانش

چکیده

برای پیاده‌سازی موفق پروژه‌ی مدیریت دانش در سازمان‌ها، شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت اجرای این پروژه، ضروری است؛ زیرا شناخت این عوامل می‌تواند به سازمان‌ها در طراحی، آمادگی‌سنجی، برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی مدیریت دانش یاری دهد؛ اما این عوامل اولویت یکسانی ندارند و هم‌چنین مستقل از هم نیستند و دارای وابستگی‌های درونی هستند. ازطرفی دانشگاه‌ها نیز به‌عنوان یکی از سازمان‌های دانش‌محور، نیازمند پیاده‌سازی مدیریت دانش هستند. بنابراین، هدف این پژوهش، شناسایی، یافتن روابط علّی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر در پیاده‌سازی موفق مدیریت دانش در دانشگاه‌ها، با روی‌کرد تصمیم‌گیری چندمعیاره‌ای است که وابستگی‌های موجود میان عوامل را نیز، در نظر می‌گیرد. به این منظور از روی‌کرد ترکیبی DEMATEL و ANP استفاده می‌شود. بر این اساس، این تحقیق از سه بخش اصلی شکل گرفته است. در گام اول، عوامل مؤثر در موفقیت مدیریت دانش، از ادبیات موضوع و محیط تحقیق استخراج می‌شود. پس از تأیید این عوامل توسط خبرگان تحقیق، در گام دوم، وابستگی‌های درونی عوامل، با استفاده از روش DEMATEL محاسبه می‌شود و در گام سوم، به وزن‌دهی عوامل با استفاده از روش ANP پرداخته می‌شود. از نتایج مهم این تحقیق شناسایی عوامل علّی و تعیین عوامل بحرانی مؤثر در پیاده‌سازی موفق مدیریت دانش در محیط‌های دانشگاهی است.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fuzzy Multiple Criteria Decision making in adopting knowledge management

چکیده [English]

For successful implementation of knowledge management projects, identifying factors affecting the success of these projects is essential because these factors can help organization in the design, readiness assessment, planning and implementation of knowledge management. However, these factors do not have the same priority. In fact, they are not independent. Universities as a knowledge-based organization need to implement knowledge management. Hence, the objective of this paper is to identify casual relations and rank the factors affecting successful implementation of knowledge management by Fuzzy Multiple Criteria Decision Making (FMCDM) Approach in which the factors are dependence. For this purpose, the integration of DEMATEL and ANP was used. In the first part of this paper, the success factor is extracted by reviewing literature and exploring universities environment. In the second part, the inter relations among factors are calculated by using DEMATEL method. In the third part, the criteria weights were obtained by using ANP method. Because of the complexity of the ANP, this study proposes a new methodology to simplify the process. Identifying casual relations and critical factors in implementation knowledge management projects in universities is the main result of this paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge management
  • success factor
  • ANP
  • DEMATEL
  • Fuzzy