داوران

ردیف

نام خانوادگی

نام

سمت

1

ابراهیمی

الهام

استادیار، پژوهشکده اقتصاد و مدیریت، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

2

ابطحی

سید حسین

استاد، گروه مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3

اخوان

پیمان

استاد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

4

آذر

عادل

استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

5

ازگلی

محمد

استادیار، گروه مدیریت جهادی، دانشکده مدیریت و برنامه‌ریزی، دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام، تهران، ایران.

6

اسکندری

مجتبی

دانشیار، گروه مدیریت جهادی، دانشکده مدیریت و برنامه‌ریزی، دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام، تهران، ایران.

7

الهیاری بوزنجانی

احمد

استادیار دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، گروه مدیریت، خراسان رضوی، ایران

8

انارکی اردکانی

داود

دکتری تخصصی مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

9

انصاری رنانی

قاسم

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده مدیریت، تهران، ایران.

10

باباشاهی

جبار

استادیار دانشگاه تهران، گروه آموزشی مدیریت دولتی و امور عمومی، تهران، ایران.

11

بازرگانی

حسین

پژوهشگر و مدرس گروه مدیریت تحول و تعالی، دانشکده مدیریت و برنامه‌ریزی، دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام، تهران، ایران.

12

پهلوان شریف

محمدامین

استادیار، گروه مدیریت سرمایه انسانی، دانشکده مدیریت و برنامه‌ریزی، دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام، تهران، ایران.

13

پورصادق

ناصر

دانشیار دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران.

14

تولایی

روح‌الله

استادیار، گروه مدیریت دانش، دانشکده مدیریت و برنامه‌ریزی، دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام، تهران، ایران.

15

حکاک

محمد

دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران.

16

حمیدی زاده

علی

استادیار دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت و حسابداری، تهران، ایران.

17

خانی

علی

پژوهشگر و مدرس گروه مدیریت جهادی، دانشکده مدیریت و برنامه‌ریزی، دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام، تهران، ایران.

18

دانایی‌فرد

حسن

استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

19

دری

بهروز

استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

20

دلوی

محمدرضا

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، گروه مدیریت دولتی، اصفهان، ایران.

21

دهقانان

حامد

استادیار دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده مدیریت و حسابداری، گروه مدیریت بازرگانی، تهران، ایران

22

رضایت

غلامحسین

استادیار، دانشکده فرهنگی، دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام، تهران، ایران.

23

رضاییان

علی

استاد، گروه مدیریت خط‌مشی گذاری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

24

زارع اشکذری

جلال‌الدین

دانشجوی دکتری رشته مدیریت صنعتی، گرایش تولید عملیات، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

25

سپهوند

رضا

استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران.

26

سلطانی

محمدرضا

استادیار، گروه مدیریت سرمایه انسانی، دانشکده مدیریت و برنامه‌ریزی، دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام، تهران، ایران.

27

سید جوادین

سید رضا

استاد، گروه مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

28

شهبازی

مهدی

پژوهشگر و مدرس گروه مدیریت سرمایه انسانی، دانشکده مدیریت و برنامه‌ریزی، دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام، تهران، ایران.

29

صالح نژاد

سید عبدالله

پژوهشگر و مدرس گروه مدیریت سرمایه انسانی، دانشکده مدیریت و برنامه‌ریزی، دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام، تهران، ایران.

30

صفیان

مهدی

استادیار، گروه مدیریت سرمایه انسانی، دانشکده مدیریت و برنامه‌ریزی، دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام، تهران، ایران.

31

طاهری

علی

استادیار، گروه مدیریت تحول و تعالی، دانشکده مدیریت و برنامه‌ریزی، دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام، تهران، ایران.

32

طوطیان

صدیقه

استادیار، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد غرب تهران، تهران، ایران

33

فتحی آشتیانی

علی

استاد، مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشگاه بقیه‌الله الاعظم (عج) ، تهران، ایران

34

فرتوک زاده

حمیدرضا

دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

35

فرهی

علی

استاد، گروه مدیریت سرمایه انسانی، دانشکده مدیریت و برنامه‌ریزی، دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام، تهران، ایران.

36

فیاضی

مرجان

استادیار، گروه مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

37

قاسمی نژاد

یاسر

استادیار، گروه مدیریت دانش، دانشکده مدیریت و برنامه‌ریزی، دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام، تهران، ایران.

38

عارف نژاد

محسن

استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران.

39

عرب بافرانی

محمدرضا

استادیار، گروه آینده‌پژوهی، دانشکده مدیریت و برنامه‌ریزی، دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام، تهران، ایران.

40

عیسایی

حسین

استادیار، گروه مدیریت تحول و تعالی، دانشکده مدیریت و برنامه‌ریزی، دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام، تهران، ایران.

41

عیسی خانی

احمد

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، گروه مدیریت، قزوین، ایران.

42

گنجعلی

اسدالله

استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران.

43

لطیفی

میثم

دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران.

44

محمدی

ابوالفضل

دانشیار، گروه مدیریت جهادی، دانشکده مدیریت و برنامه‌ریزی، دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام، تهران، ایران.

45

محمدی

مهدی

استادیار، گروه مدیریت سرمایه انسانی، دانشکده مدیریت و برنامه‌ریزی، دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام، تهران، ایران.

46

مصدق خواه

مسعود

دانشیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)، دانشکده و پژوهشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی صنایع، تهران، ایران.

47

مهتدی

محمدمهدی

استادیار، گروه مدیریت تحول و تعالی، دانشکده مدیریت و برنامه‌ریزی، دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام، تهران، ایران.

48

میری

محسن

استادیار، گروه مدیریت تحول و تعالی، دانشکده مدیریت و برنامه‌ریزی، دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام، تهران، ایران.

49

موسوی

سید علی

استادیار، گروه مدیریت سرمایه انسانی، دانشکده مدیریت و برنامه‌ریزی، دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام، تهران، ایران.

50

وقوفی

امید

استادیار، گروه آینده‌پژوهی، دانشکده مدیریت و برنامه‌ریزی، دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام، تهران، ایران.