تعداد مقالات: 333
176. تعیین رابطة بین اجرای موفق نظام برنامه‌ریزی راهبردی و پاداش درونی منابع انسانی

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 131-152

حمید حاجی ملامیرزایی؛ سیدمحمدصادق پورسعیداصفهانی؛ رسول فاضل زاده


177. بررسی تأثیر سواد اطلاعاتی کارکنان بر چابکی سازمان

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 113-136

غلامعلی طبرسا؛ صدیقه شریفی؛ سیداحمد حسینی


178. شناسایی و تبیین موانع استقرار نظام پرداخت مبتنی‌بر عملکرد در سازمان‌های دولتی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 109-133

توحید رضانژاد؛ عباس منوریان؛ طیبه عباسی


179. بررسی تطبیقی بهره وری نیروی کار در ایران

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 105-126

علی افروزنیا؛ عبدالله توکلی


180. شناسایی و اولویت بندی مولفه های دارایی های نامشهود سازمانی

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 101-124

حبیب میرزایی؛ رضا سپهوند؛ امیرهوشنگ نظرپوری؛ محمودرضا اسماعیلی


181. الگوی چند سطحی پیشایندها و پیامدهای خودکارآمدی کارکنان

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 93-118

جابر ظفر پور امیرآباد؛ فرج اله رحیمی؛ مهدی نداف


182. طراحی مدل شایسته گزینی روسای مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 97-123

محمد مهدی دوالی؛ مجید ضماهنی؛ حسن درویش؛ عادل آذر


183. بررسی تاثیر ویژگی های شغلی بررشد مسیر شغلی و قابلیت های تطبیق باآن

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 107-127

پونه رجبی؛ زهرا شیرازیان


184. بررسی تاثیر پیوند معنوی بر بازتاب های مضمحل کننده شغلی از طریق سبک های دلبستگی کارکنان

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 105-132

میرهادی موذن جمشیدی؛ نرجس حق پرست کنارسری


185. ارائه مدل استقرار مدیریت منابع ‌انسانی الکترونیک (پژوهشی آمیخته)

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 101-124

حمید عرفانیان خان زاده


186. شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر جذب و نگهداشت استعدادهای علمی در دانشگاه

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 97-120

جهانیار بامداد صوفی؛ میر سید محمد محسن امامت


187. ارائه چهارچوب مدیریت منابع انسانی سازمان دوسوتوان

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 105-132

رضا طهماسبی؛ اعظم میرزمانی؛ مجتبی برومند


188. طراحی و تبیین مدل سنجش خرد سازمانی

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 117-142

علی رضائیان؛ نوید نظافتی؛ علی اوتارخانی؛ خالد المسوری


189. اعتباریابی الگوی توانمندسازی سازمانی مبتنی بر فرایندهای منابع انسانی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 113-136

حسین منصوری؛ علی شائمی برزکی؛ محمد حسین مشرف جوادی؛ مسعود کیانپور


191. شناسایی معیارهای طرد و شمول در تحلیل گفتمان مدیران یک دستگاه دولتی پیرامون موضوع جانشین‌پروری

دوره 11، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 145-177

وحید خاشعی؛ مریم محمدی دیانی؛ حامد دهقانان؛ میرعلی سید نقوی


192. شناسایی عوامل کلیدی بهره‌وری کارکنان ستادی دانشگاه (مورد مطالعه: دانشگاه‌های قم)

دوره 12، شماره 1، بهار 1399، صفحه 137-164

سمیرا دلبری؛ سعید رجایی پور؛ یاسمین عابدینی


193. طراحی و اعتبارسنجی مدل شایستگی مدیران بازاریابی بین‌الملل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1399

عسل بسیجی؛ محمدعلی بابایی زکلیکی؛ معصومه حسین زاده شهری؛ آمنه خدیور


200. تضمین کیفیت در آموزش منابع انسانی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 117-139