کلیدواژه‌ها = عملکرد شغلی
تعداد مقالات: 3
1. الگوی چند سطحی پیشایندها و پیامدهای خودکارآمدی کارکنان

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 93-118

جابر ظفر پور امیرآباد؛ فرج اله رحیمی؛ مهدی نداف


2. تحلیل همبستگی بین هویت سازمانی و سبک رهبری امنیت‌مدار با عملکرد شغلی کارکنان

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 237-262

سمیه سپه وند؛ فخرالسادات نصیری ولیک بنی


3. تأثیر ابعاد کارراهه با توجه به عوامل شغلی بر پیامدهای سازمانی

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 157-182

احمد خائف الهی؛ شاپور شرافت