نویسنده = حبیب میرزایی
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و اولویت بندی مولفه های دارایی های نامشهود سازمانی

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 101-124

حبیب میرزایی؛ رضا سپهوند؛ امیرهوشنگ نظرپوری؛ محمودرضا اسماعیلی