پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی (HRMJ) - فرایند پذیرش مقالات