پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی (HRMJ) - اهداف و چشم انداز